1. Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
  2. Program Podpora pro památky UNESCO
  3. Program Kulturní aktivity v památkové péči
  4. Havarijní program
  5. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  6. Program záchrany architektonického dědictví
  7. Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny
  8. Program restaurování movitých kulturních památek
Ministerstvo kultury ČR
 
Nadace Občanského fóra
Nadace Občanského fóra pravidelně vyhlašuje grantové programy v oblastech opomíjených památek a v oblastech, kdy dochází k propojení ochrany kultruních památek se zdravotní popř. sociální péčí.
Podpora městských částí v hl. městě Praze
Městská část může v daném roce poskytnout ze svého rozpočtu dotaci na obnovu kulturní památky nebo jiného významného objektu dle svého uvážení. Magistrát hl. města Prahy, odbor památkové péče  pouze kontroluje, zda je plánovaná obnova v souladu s vydaným závazným stanoviskem k navrhovaným pracím.

detaildetaildetail 2detail