Program hl. m. Prahy pro vlastníky památkově významných objektů na rok 2021

Usnesením Rady HMP č. 1326 ze dne 22. 6. 2020 byl schválen a vyhlášen Program hl. m. Prahy pro vlastníky památkově významných objektů na rok 2021.

Dotace vlastníkům památkově významných objektů jsou každoročně poskytovány na nemovité kulturní památky, na nemovité objekty v památkových rezervacích a  v památkových zónách v hlavním městě Praze, na restaurování movitých kulturních památek na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy.  Dále se poskytují dotace vlastníkům památkově významných objektů na stavební a restaurátorské práce související s odstraněním graffiti maleb a se zajištěním antigraffitových nátěrů (tyto práce musí být výslovně uvedeny v závazném stanovisku OPP MHMP).


Žádost o dotaci lze podat pouze na předepsaném formuláři platném pro rok 2021 společně se všemi požadovanými doklady, které tvoří nedílnou součást žádosti o dotaci.

Žádost o dotaci se podává v elektronické podobě (formát zfo, odesláním elektronicky pomocí tlačítka „Podat na Magistrát hl. m. Prahy") a identické tištěné podobě na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy (více informací naleznete v Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2021).

Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2021 (součástí Programu je vzor žádosti)

Elektronický formulář Žádosti o dotaci hl. m. Prahy je k dispozici také na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu – sekce Grantový portál 

V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI O DOTACI VOLEJTE GRANTOVÉ PRACOVIŠTĚ OPP MHMP: ING. JITKA KYSELÁKOVÁ, TEL. 236 00 2916, JARMILA STŘELÁKOVÁ, TEL. 236 00 2319.


Lhůta pro podání Žádosti je od 31. 7. 2020 do 30. 10. 2020 včetně.

Opravy, úpravy a doplňování Žádostí jsou přípustné pouze ve lhůtě pro podání Žádosti.


Upozornění pro žadatele o dotaci:

  • Nezapomeňte si včas zajistit závazné stanovisko OPP MHMP k provedení prací.

  • Podmínky uvedené v závazném stanovisku OPP MHMP (včetně požadavku samostatného správního řízení) projednávejte výhradně s referenty oddělení státní správy památkové péče OPP MHMP.


Program hl. m. Prahy pro vlastníky památkově významných objektů na rok 2020

Povinnosti příjemce dotace hl. m. Prahy:

  • Celkové náklady uvedené ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace hl. m. Prahy musejí být dodrženy, jinak bude dotace krácena (viz veřejnoprávní smlouva, čl. IV. bod 1 nebo 2). Tuto skutečnost příjemce sdělí do 7. 9. 2020 na e-mail (Jarmila.strelakova@praha.eu – ostatní objekty) nebo (Jitka.kyselakova@praha.eu – církevní objekty). Celkové (uznatelné) náklady vycházejí z rozpočtu doloženého k žádosti o dotaci na rok 2020.
  • Příjemce, po provedení prací, které jsou předmětem veřejnoprávní smlouvy, do 2. 11. 2020 oznámí, kdy budou práce týkající se dotace dokončeny, s tím, že termín prohlídky prací na místě musí být proveden do 16. 11. 2020.
  • Příjemce provádí vyúčtování dotace doložením požadovaných dokladů, viz. Požadované doklady při vyúčtování dotace HMP.
  • Pro vyúčtování dotace hl. m. Prahy lze využít elektronický formulář na Grantovém portálu hl. m. Prahy  (Pro bližší informace o použití elektronického formuláře Vyúčtování dotace kontaktujte grantového specialistu OPP MHMP  (Jarmila.strelakova@praha.eu – ostatní objekty, Jitka.kyselakova@praha.eu – církevní objekty, movité kulturní památky).

V červenci a září 2020 proběhl seminář pro vlastníky památkově významných objektů na téma: „JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI HL. M. PRAHY - PROGRAM PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ V ROCE 2021"

Informace z něj naleznete v těchto prezentacích:

1. Program hl. m. Prahy pro vlastníky památkově významných objektů
2. Pokyny ke zpracování elektronické žádosti 
3. Jak sestavit rozpočet


V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR") upozorňujeme příjemce dotace, kteří již podepsali veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace (grantu), že informace o zpracování osobních údajů GDPR v podmínkách hl. m. Prahy naleznete na portálu hl. m. Prahy


Archiv usnesení 2011-2020