Usnesením Rady HMP č. 1474 ze dne 14. 6. 2021 byl schválen a vyhlášen Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2022.

Dotace vlastníkům památkově významných objektů jsou každoročně poskytovány na nemovité kulturní památky, na nemovité objekty v památkových rezervacích a  v památkových zónách v hlavním městě Praze, na restaurování movitých kulturních památek na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy. Dále se poskytují dotace vlastníkům památkově významných objektů na stavební a restaurátorské práce související s odstraněním graffiti maleb a se zajištěním antigraffitových nátěrů (tyto práce musí být výslovně uvedeny v závazném stanovisku OPP MHMP).


Žádost o dotaci lze podat pouze na předepsaném formuláři platném pro rok 2022 společně se všemi požadovanými doklady, které tvoří nedílnou součást žádosti o dotaci.

Žádost o dotaci se podává v elektronické podobě (formát .zfo, odesláním elektronicky pomocí tlačítka „Podat na Magistrát hl. m. Prahy") a identické tištěné podobě na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy (více informací naleznete v Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2021).

Elektronický formulář Žádosti o dotaci hl. m. Prahy je k dispozici na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu – sekce Grantový portál 

Informace: ve čtvrtek 14.10. v době od 20:00 do 22:00 nebude možné z důvodu údržby datového centra HMP využít Portál Finanční Podpory a také podávat žádosti o dotaci.


V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI O DOTACI VOLEJTE GRANTOVÉ PRACOVIŠTĚ OPP MHMP: ING. JITKA KYSELÁKOVÁ, TEL. 236 00 2916, JARMILA STŘELÁKOVÁ, TEL. 236 00 2319.


Lhůta pro podání Žádosti je od 15. 7. 2021 do 29. 10. 2021 včetně.

Opravy, úpravy a doplňování Žádostí jsou přípustné pouze ve lhůtě pro podání Žádosti.


Upozornění pro žadatele o dotaci:

  • Nezapomeňte si včas zajistit závazné stanovisko OPP MHMP k provedení prací.

  • Podmínky uvedené v závazném stanovisku OPP MHMP (včetně požadavku samostatného správního řízení) projednávejte výhradně s referenty oddělení státní správy památkové péče OPP MHMP.


V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR") upozorňujeme příjemce dotace, kteří již podepsali veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace (grantu), že informace o zpracování osobních údajů GDPR v podmínkách hl. m. Prahy naleznete na portálu hl. m. Prahy


Archiv usnesení 2011-2021