Usnesením Rady HMP č. 1327 ze dne 22. 6. 2020 byl schválen a vyhlášen Program hl. m. Prahy pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v  roce 2021.

Žádost o dotaci lze podat pouze na předepsaném formuláři platném pro rok 2021 společně se všemi požadovanými doklady, které tvoří nedílnou součást žádosti o dotaci.

Žádost o dotaci se podává v elektronické podobě (formát zfo, odesláním elektronicky pomocí tlačítka „Podat na Magistrát hl. m. Prahy") a identické tištěné podobě na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy (více informací naleznete v Programu pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2021)

Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2021 (součástí Programu je vzor žádosti)

Elektronický formulář Žádosti o dotaci hl. m. Prahy je k dispozici také na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu – sekce Grantový portál 

V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI O DOTACI VOLEJTE GRANTOVÉ PRACOVIŠTĚ OPP MHMP:
MgA. Barbora Dřevikovská, DiS., tel.: 236 00 2063,  a Bc. Martina Soukupová, tel. 236 00 2064.


Lhůta pro podání Žádosti je od 31. 7. 2020 do 30. 10. 2020 včetně.

Opravy, úpravy a doplňování Žádostí jsou přípustné pouze ve lhůtě pro podání Žádosti.

Upozornění pro žadatele o dotaci:

  • Před provedením prací musí být vydáno závazné stanovisko OPP MHMP


V červenci 2020 proběhl seminář na téma: JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI NA OZNAČOVÁNÍ PROVOZOVEN NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE V ROCE 2021"

Informace z něj naleznete v těchto prezentacích:

1. Program pro označování provozoven
2. Pokyny ke zpracování elektronické žádosti 
3. Jak sestavit cenovou kalkulaci


Inspiraci pro označování provozoven a příklady dobré praxe naleznete také v Manuálu pro kultivovanou Prahu, který je ke stažení na kultivovana.praha.eu.