MHMP-OPP je příslušným prvoinstančním výkonným orgánem na úseku státní památkové péče na území hl. m. Prahy. Provádí správní řízení na tomto úseku, tj. zejména vydávání závazných stanovisek a rozhodnutí k úpravám kulturních památek nebo nemovitostí v památkově chráněných územích (§ 14 odst. 1, 2 zákona  č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). Vydává závazná stanoviska k různým dalším činnostem, které jsou v zájmu ochrany kulturních památek nebo nemovitostí v památkově chráněných územích (osazování reklamních nosičů, zřizování restauračních zahrádek atp.).

Stavební úřad v řízení prováděném v souvislosti s úpravou stavby nebo území, kde je uplatňován zájem státní památkové péče rozhoduje pouze v souladu se závazným stanoviskem vydaným MHMP-OPP; totéž platí, jde-li se o drobnou stavbu, stavební úpravu nebo udržovací práce na nemovitosti prováděné na základě ohlášení.

V řízení o povolení užívání staveb (kolaudace) je stavebním úřadem vyžadován doklad o provedení archeologického průzkumu v případě, kdy jsou splněny podmínky ze zákona k provedení takového archeologického průzkumu (§ 22 odst. 1, 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

Rozhoduje-li stavební úřad o odstranění památkově chráněné stavby, je zákonným podkladem jeho rozhodnutí (podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu, ve znění pozdějších předpisů) závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče, tj. MHMP-OPP.

Ředitelem odboru památkové péče je Mgr. Jiří Skalický.