Název     areál usedlosti Skalka
č. parc.   4729, 4730, 4740
č. p.     120
k. ú.   Smíchov
ulice     Pod Skalkou
městská část  Praha 5
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 40357/1-1396
ochrana území ochranné pásmo PPR

Hlavním nositelem památkových hodnot je obytná budova, areál je sám architektonicky i urbanisticky hodnotným dokladem vývoje předměstských barokních usedlostí Prahy. Indikační skica stabilního katastru (1840–1842) zachycuje budovu původně barokní usedlosti Skalka na obdélníkovém půdorysu s protáhlým hospodářským dvorem a hospodářskými budovami na protilehlé straně ve tvaru U rozdělenými ve středu vjezdovou branou. K hospodářskému dvoru přiléhal na SZ ovocný sad, oddělený od dalšího sadu opěrnou a ohradní zdí. Usedlost z druhé strany obklopovala pastvina a vinice situovaná na jihu. Původně barokní, patrová, samostatně stojící obytná budova na vysokém návrší, prošla roku 1963 nevhodnou úpravou fasády. Vysoká valbová střecha s malými vikýři je technicky ve špatném stavebním stavu. Z hospodářských budov, které obklopovaly dvůr ze tří stran, jsou dnes zachovány pouze zbytky jejich kamenného zdivá nad čitelnými půdorysy.

Plocha zahrady je ohraničená zčásti poškozenou kamennou ohradní zdí. Na charakter zahradních úprav lze usuzovat pouze podle umístění starých dřevin převážně jírovců. Bývalý sad a pastviny byly přeměněny pravděpodobně koncem 19. století v přírodně krajinářském duchu na parčík. Brána v ohradní zdi zahrady, s hranolovými pilíři ukončenými římsou je dnes bez omítek a profilací.

Vlastník se o areál usedlosti dlouhodobě dostatečně nestará a hrozí tak trvalé poškození a ztráta kulturních hodnot, pro které byl areál usedlosti Skalka prohlášen za kulturní památku.

Vlastníkovi bylo MHMP OPP uloženo, aby předložil návrh provizorního zastřešení hlavní obytné budovy, které by chránilo objekt před negativními klimatickými vlivy a zamezovalo dalšímu chátrání kulturní památky. Tento návrh byl MHMP OPP projednán v roce 2017.