Název     Činžovní dům
č. parc.   1936
č. p.     564
k. ú.   Nové Město
ulice     Žitná 14
městská část  Praha 2
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 104053, busta skladatele Antonína Dvořáka na fasádě je movitou kulturní památkou r. č. ÚSKP 031-020706
ochrana území Pražská památková rezervace

Dům stojí velmi hluboké parcele a sestává se z uličního objektu, dvorních křídel, zahradních křídel a menších novodobých objektů v bývalé zahradě. Současný stav je výsledkem stavebního projektu
z  l. 1861–1881. V domě žil významný český hudební skladatel Antonín Dvořák. Architektonicky nejhodnotnější a nejreprezentativnější je uliční objekt ze 70. let 19. století, původně třípatrový s neorenesanční fasádou a zvýšený o patro ve 20. letech 20. st. (zároveň s touto úpravou byla osekána původní neorenesanční plastická výzdoba fasády třetího patra). Původní klenuté vstupy do obchodů v parteru byly v roce 1912 zvětšeny a parter byl opatřen dřevěnými předsazenými výkladci. Z nich se zachoval pouze pravý výkladec, levý byl v době socialismu odstraněn a současné, bezcenné, kovové výkladce v otvorech se štukovými rámci pocházejí z této doby.

Dům je nevyužívaný, z důvodu dlouhodobě chybějící údržby chátrající. V roce 2012 byla opravena uliční fasáda a následně i dřevěný předsazený historický výkladec v pravé části parteru. Restaurována byla rovněž busta Antonína Dvořáka od Otakara Španiela z roku 1927, umístěná v nice na fasádě.

V současné době je s MHMP OPP projednávána studie celkové rekonstrukce objektu.