Popis objektu:
Řadový pětipodlažní činžovní dům s bohatě členěnou uliční fasádou s prvky geometrické secese byl postaven stavitelem K. Hannauerem v roce 1911. Dům se nachází v pohledově exponované poloze v horní části náměstí. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém zpracování a v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. a počátku 20. století. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického výrazu dané lokality.
Objekt je v památkové zóně Nusle, kde předmětem památkové ochrany jsou charakter, architektura objektů, jejich exteriér, veřejný interiér, řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byly provedeny stavební úpravy a udržovací práce předmětného domu, tj. půdní vestavba, provedení výtahu, zřízení komerčních prostor v 1. NP, výměna otvorových výplní, oprava fasád včetně balkónových zábradlí a provedení nové barevnosti fasád. Provedenými pracemi došlo k funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení předmětného objektu. Revitalizace uliční fasády a její obnova autentického vzhledu je rovněž přínosem pro vzhled dotčeného uličního interiéru a pro charakteristickou atmosféru památkové zóny.