Popis objektu:
Neorenesanční dům byl postaven koncem 19. století na místě tehdejšího hostince Na Kovárně v dominantní poloze čelem na náměstí Bratří Synků. Nárožní třípatrová budova prošla v minulosti mnoha, zejména interiérovými stavebními úpravami, přičemž prostory 1. a 2. NP byly upraveny pro potřeby stávající pobočky České spořitelny. Památková hodnota tohoto objektu spočívá v jeho dochovaném architektonickém a výtvarném pojednání a zároveň v jeho sourodém začlenění do jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století a počátku 20. století.
Objekt je nemovitou kulturní památkou a je v památkové zóně Nusle. Předmětem památkové ochrany je v tomto případě objekt jako celek, jeho charakter, architektura a exteriér této kulturní památky, včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků na fasádách.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla provedena rekonstrukce uličních fasád, tj. oprava poškozených omítek, štukových prvků, obnova vstupního portálu a soklu z umělého kamene a poté byl proveden nový nátěr fasád v barevnosti, zjištěné sondážním průzkumem. Provedené práce přispěly k obnovení autentického dobového vzhledu předmětné kulturní památky a tím došlo k  estetickému a funkčnímu zhodnocení daného objektu. Obnova uličního průčelí v původní barevnosti a plasticitě se zároveň podílí na vytváření charakteristického prostředí a atmosféry dotčené památkové zóny.