Generální konference („general conference“)
Je složená ze zástupců členských států organizace, z nichž každý má jeden hlas. schází se jednou za dva roky.
Výkonná rada („executive board“)
Schází se dvakrát ročně.
Sekretariát UNESCO („UNESCO secretariat“)
V jeho čele stojí generální ředitel (6 leté funkční období). Od 23. října 2009 je generální ředitelkou paní Audrey Azoulay.

Kromě toho vytváří Generální konference volbou z řad členských států řadu subsidiárních mezivládních orgánů, které se do hloubky zabývají některými zvláště složitými agendami a předkládají ji svá doporučení ke schválení.

Jednotlivé členské státy komunikují s UNESCO prostřednictvím svých národních komisí (v jednotlivých státech) a stálých misí v Paříži.

Mezi oblasti působnosti organizace patří mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výchovy, informací a komunikace a také řada speciálních témat jakými jsou udržitelný rozvoj, problematika HIV/AIDS, post konfliktní teritoria, hydrologie apod.

O plné šíři činnosti UNESCO a jeho orgánů blíže na http://www.unesco.org/.