Dne 3. června 2010 schválilo Zastupitelstvo HMP usnesením č. 38/54 Koncepci kulturní politiky hl. m. Prahy, která byla vypracována na návrh Poradního sboru primátora hl. m. Prahy pro oblast kulturní a grantové politiky, dále jen "Poradního sboru". První Koncepci kulturní politiky hlavního města a s ní i Grantovou politiku hlavního města v oblasti kultury a umění schválilo Zastupitelstvo HMP v červnu 2006.


Housle.jpgKoncepce kulturní politiky hl. m. Prahy
(.pdf)
Předkladem aktualizace Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy je splněno zadání jednoho úkolu Poradního sboru, který byl znovuustaven v létě 2008 k řešení tří hlavních okruhů:

- návrhu nového systému financování pražské kultury

- aktualizace kulturní politiky hl. m. Prahy.

- návrhu průběhu druhé etapy transformace příspěvkových organizací hl. m. Prahy.

Na jaře r. 2009 předložil Poradní sbor materiál s původním názvem Návrh systému financování pražské kultury, který prošel připomínkovým řízením a na jeho základě byl rozdělen do dvou částí, Grantový systém hl.m. Prahy na léta 2010 - 2015 a Transformační proces příspěvkových organizací hl.m. Prahy v oblasti kultury. Po ukončení připomínkového řízení, po vypořádání všech a po zapracování opodstatněných připomínek, po jednání Poradního sboru se zástupci jednotlivých politických klubů Zastupitelstva hl.m. Prahy a po odborných diskusích přímo s autory tohoto materiálu ještě před projednáváním materiálu v ZHMP, byl usnesením Zastupitelstva HMP č. 28/43 dne 18.6.2009 schválen Grantový systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2010 - 2015, který již byl aplikován v grantovém řízení pro rok 2010.

Materiál k Transformačnímu procesu příspěvkových organizací hl.m. Prahy v oblasti kultury prošel připomínkovým řízením, na doporučení Výboru pro kulturu a volný čas ZHMP, dále jen "Výboru" byla ustanovena pracovní komise pro řešení otázek s transformací spojených, její doporučení jsou Radě HMP předložena k projednání.

Poradní sbor pokračoval ve své činnosti a na svém jednání 19. října 2009 jednohlasně odsouhlasil aktualizovanou Koncepci kulturní politiky hlavního města Prahy, doporučil její představení veřejnosti a postoupení k dalšímu připomínkovému řízení po projednání ve Výboru. Výbor na jednání v listopadu 2009 uložil odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP předložit tuto Koncepci k připomínkám ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury, zřizovaných hl.m.Prahou. Do připomínkového řízení se mohla zapojit i celá veřejnost, když od listopadu 2009 byl tento materiál zveřejněn na webových stránkách města.

Všechny došlé připomínky byly zpracovány do přehledu, který je součástí důvodové zprávy a jsou v něm vypořádány všechny a zapracovány opodstatněné připomínky.

Výbor doporučil předložení Koncepce kulturní politiky HMP, která je přílohou č. 1 navrhovaného usnesení, k předložení Radě HMP a Zastupitelstvu HMP, na svém únorovém zasedání.

Rada HMP odsouhlasila návrh Koncepce kulturní politiky HMP usnesením č. 612 ze dne 4. 5. 2010.