OKP eviduje za rok 2009 celkem 7475 spisů oddělení památové péče MHMP-OKP  
Z toho referenti oddělení památkové péče zpracovali celkem   

7158 žádostí

 Právníci oddělení památkové péče zpracovali celkem     317 spisů

 

Žádosti  Počet žádostí:
ochranném pásmu   

1787 žádostí (z toho 246 žádostí se týkalo archeologie)

mimoochranném pásmu   

1071 žádostí (z toho 722 žádostí se týkalo archeologie)

Pražské památkové rezervaci    - celkem

2302 žádostí

Malá Strana   

406 žádostí

Staré Město   

743  žádostí

Nové Město   

1033  žádostí

Josefov   

64  žádostí

Vyšehrad   

56 žádostí

Pražské památkové zóně    - celkem

3441 žádostí

Vinohrady  

691 žádostí

Žižkov  

395 žádostí

Vršovice   

246 žádostí

 Nusle   

277 žádostí

Karlín   

176 žádostí

 Dejvice   

328 žádostí

Bubeneč   

287 žádostí

Holešovice  

456 žádostí

Smíchov  

472 žádostí

Střešovice  

113 žádostí

 

Přijaté žádosti dle specializovaných územních pracovišť  
 SUP 1 – specializované území – oblast 1 1601 žádostí
 SUP 2 – specializované území – oblast 2 1700 žádostí
 SUP 3 – specializované území – oblast 3 925 žádostí
 SUP 4    - specializované území – oblast 4  1556 žádostí
 SUP 6 – specializované území – oblast restaurování 46 žádostí
 SUP 7 - specializované území  - oblast archeologie    968 žádostí

 

Množství žádostí, týkající se:  
 Nemovitých kulturních památek    1073 žádostí
 Národních kulturních památek    82 žádostí
 Prohlášení věci či objektu za kulturní památku    47 žádostí
 Odvolání proti rozhodnutí OKP    61 podání
 Mimoodvolacího řízení    2 podání

 Petice 

7 podání
 Stížností    29 podání
 Žádostí dle z. 106/1999 Sb. o volném přístupu k informacím    24 podání
 Účastenství dle z. 114/1992 Sb.  10 podání
 Městského okruhu 23 podání
Územního plánu 41 podání
zpracovaných koordinovaných stanovisek 253 podání

 

Bylo projednáno ve správním řízení:
- 67 podnětů z Národního památkového ústavu
- 143 podnětů na základě vlastních zjištění a podkladů MHMP-OKP

 

Bylo vydáno ve správním řízení:
- 3118 Závazných stanovisek, podle §149, zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
- 925 Rozhodnutí, podle §67, zákona č. 500/2004 Sb., o  správním řízení, ve znění pozdějších předpisů

 

K 1.11.2009 byl zahájen provoz Datových schránek a datových zpráv, vyplývající ze zákona č. 300/2008 Sb.
- v období 1.11.2009 do 31.12.2009 bylo vypraveno 471 datových zpráv.dne 30.4.2010
Zpracovala: Jitka Kyseláková