Popis objektu:
Čtyřpodlažní objekty z přelomu 19. a 20. století jsou součástí uliční řady domů s obdobnými bohatě historizujícími či secesně-historizujícími uličními  fasádami, které se nacházejí  v pohledově exponovaném prostoru památkové zóny Nusle v ulici Táborská, kde předmětem památkové ochrany jsou charakter, architektura objektů a jejich exteriér.

Památková hodnota těchto domů spočívá především v jejich sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století a počátku 20. století. Z hlediska památkové péče má fasáda s dochovanými architektonickými detaily dokumentární a vypovídací hodnotu, která dokládá uměleckou a řemeslnou zručnost tehdejších společnosti. Uliční průčelí v původní barevnosti a plasticitě se zároveň podílí na vytváření charakteristického prostředí a atmosféry památkové zóny.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektů byla provedena rekonstrukce uličních fasád. Provedené práce přispěly k obnovení autentického vzhledu těchto historických objektů a rovněž k jejich funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení. Obnovou uličních průčelí těchto dvou objektů byla dokončena rekonstrukce fasád uliční řady šesti domů pod objektem bývalé radnice Městské části Praha 4. Provedené práce jsou zcela jistě přínosem pro oživení dobového vzhledu dotčeného uličního interiéru.