Popis objektu:
Libeňský zámek včetně kaple je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s.40676/1-1619  a je v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze, vyhlášeném rozhodnutím býv. odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm.

Zámek byl vybudován na místě gotické tvrze. Na počátku 17. stol. byla tvrz přestavěna na renesanční zámek zdobený sgrafity. Dnešní podobu zámek získal rokokovou přestavbou v letech 1769 - 1770. Roku 1662 zámek zakoupilo Staré Město a nechalo jej upravit v barokním slohu. Další přestavba proběhla v letech 1769 - 1770 v rokokovém stylu pod vedením stavitele Josefa Prachnera. Při ní byla vystavěna zámecká kaple Neposkvrněného početí Panny Marie sousedící se zadním dvorem. Kapli zdobí nástropní a nástěnné malby malíře Ignáce Raaba. Bohatě členěné průčelí kaple je zakomponováno do severní nádvorní strany zámku. Loď kaple je obdélná, zaklenutá plackou, polokruhové kněžiště konchou. Členění kaple je tvořeno ilusivní architektonickou malbou - pilastry, štuková pole zdobená kyticemi, rokaji a další rokokovou ornamentikou. Na kapli z východní strany navazuje související místnost na obdélném půdorysu, která v minulosti sloužila zřejmě jako sakristie. Je zaklenuta dvěma poli plackové klenby, oddělenými stlačeným pasem. Plochy klenby jsou členěny plochou štukovou výzdobou.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Ve věci  obnovy kaple a sakristie byla postupně vydána závazná stanoviska č.j. 726576/2012, č.j. 1340008/2012 a č.j. 467473/2014. Restaurátorka již opravuje poškozené historické malby a omítky. Restaurátorský záměr vycházel z dlouhodobého sledování stavu památky, spojeného s monitoringem vnitřního klimatu kaple, stanovením obsahu vodorozpustných solí ve zdivu kaple a dalšími postupy restaurátorského průzkumu. Obnova prostoru sakristie, provedená na základě podrobného restaurátorského průzkumu a záměru, je v zájmu památkové péče.

Rekonstrukce zámecké kaple Neposkvrněného početí Panny Marie a sakristie v Libeňském zámku má být dokončena do konce roku 2014.