Kamenný mostek v horní části tělesa Zámeckých schodů dokládá existenci komunikace v tomto místě přinejmenším od 15. století. Další budování Zámeckých schodů pak souviselo s počátkem zřizování zahrad při jižním úpatí opevnění Pražského hradu. Přehled dat uvádí jako počátek výstavby stávajícího tělesa rok 1564, schodiště však posléze měnilo nejen svůj půdorysný tvar  a zakřivení, ale i řez. Důležitým datem pro dějiny schodů je pak rok 1764, kdy byla v jejich horním zakončení osazena socha sv. Filipa Neri. Těleso Zámeckých schodů včetně všech souvisejících konstrukcí představuje unikátní technickou památku s částečně architektonizovanými partiemi  a vykazuje nesporné památkové hodnoty.

Schody rekonstrukcí naposledy prošly v 70. letech minulého století.

Stavební úpravy budou spočívat v:
- sejmutí stávající mozaikové dlažby, schodišťových stupňů včetně podsypu,
- vybourání betonové desky,
- provedení podélné drážky v původní navážce ve střední části schodiště a položeno drenážní dešťové potrubí,
- vytvoření hutněné jílové vrstvy a na ní položení PE folie,
- položení drenážní vrstvy, na níž osazena hydroizolační vrstva tvořená svařovanou PVC folií vytaženou 300 mm do soklové oblasti přiléhajících zděných konstrukcí,
- zásek do těchto konstrukcí do hloubky 20 mm,
- vrácení žulových stupňů  do štěrkopískového lože i rozebraná vápencová pražská mozaika, 
- na každé podestě uložen příčný žlab s litinovým roštem,
- oprava opěrných zdí a vyzdívaného zábradlí po jižní straně schodů,
- restaurován fundament plastiky sv. Filipa Neri u horního zakončení schodů.

Magistrát hl.m. Prahy, odbor památkové péče vydal k záměru obnovy schodů závazné stanovisko S–MHMP 137119/2012 ze dne 1.6.2012.