Postup vyřízení věci

V případě zamýšleného záměru realizovat obnovu movité kulturní památky, nemovité kulturní památky, nebo nemovitosti situované na památkově chráněném území vzniká zákonná povinnost žádat předem o závazné stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče (MHMP OPP).

Předmětem posouzení jsou všechny zásahy a záměry, ke kterým je na základě příslušných ustanovení zvláštních právních předpisů  vyžadováno závazné stanovisko dotčeného orgánu (územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení, změna v účelu užívání stavby, kolaudační souhlas, dodatečné povolení stavby aj.), nebo kde povinnost vyžádat si závazné stanovisko stanoví zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (restaurování movité kulturní památky, umisťování zařízení, umisťování restauračních předzahrádek, úprava dřevin apod.)

V případě kulturní památky (movité, nemovité) může o závazné stanovisko žádat výlučně její vlastník.
V případě nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně, ochranném pásmu může  o závazné stanovisko žádat vlastník, správce, uživatel.

Na základě písemné žádosti a po předchozím vyjádření odborné organizace státní památkové péče (Národní památkový ústav) vydá MHMP OPP závazné stanovisko.

Závazné stanovisko MHMP OPP je závazným podkladem pro  rozhodnutí příslušného správního orgánu ve věci samé, nebo samostatným správním rozhodnutím v případě, že následně není dána pravomoc jiného správního orgánu o věci rozhodnout.


Formuláře, náležitosti, doklady

Vzor žádosti o vydání závazného stanoviska MHMP OPP
Žádost o závazné stanovisko MHMP-OPP KP a NKP dle § 14 odst. 1 (formulář) icon_word.gif
Žádost o závazné stanovisko MHMP-OPP dle § 14 odst. 2 (formulář) icon_word.gif

Žádost nemusí být podána na připraveném formuláři, musí však obsahovat:

  • identifikaci nemovitosti nebo movité kulturní památky
  • identifikaci žadatele
  • platný doklad o vlastnictví  nemovitosti (výpis z KN) nebo movité kulturní památky
  • kvalifikovaná plná moc s uvedením rozsahu zmocnění pro zástupce žadatele v případě jeho zastupování Plná moc k zastupování vlastníka nemovitosti (formulář) icon_word.gif
  • doklady o projektu (projektová dokumentace, je-li zpracována a vyžadována podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, případně je-li požadována MHMP OPP)
  • stavebněhistorický průzkum (netýká se nemovitostí v ochranném pásmu)
  • u movitých kulturních památek dále návrh restaurátorského zásahu a fotodokumentace stávajícího stavu

Lhůty k vyřízení
30 dní, ve zvlášť složitých případech 60 dní (§ 71 odst. 3 písm a) zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Záležitost vyřizuje
Odbor památkové péče MHMP, oddělení státní správy památkové péče.

Adresa pracoviště OPP: Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1
Telefon – spisovna odboru: 236 002 192, 236 002 034, 236 002 081, 236 002 229, 236 002 005,  236 003 220
návštěvní dny: pondělí 10.00 – 17.00 hod., středa 8.00 – 18.00 hod.

Informace jsou poskytovány na Informační přepážce ve dvoraně MHMP.

 


Forma vyřízení na  MHMP
Žádost se všemi výše uvedenými náležitostmi musí být adresována MHMP OPP. Podána může být prostřednictvím pošty, veřejné datové sítě do datové schránky MHMP a osobně v hlavní podatelně Magistrátu hl. města Prahy ve dvoraně MHMP.

Adresa: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha
Pracoviště: Jungmannova 29/35, 111 21 Praha

Návštěvní hodiny podatelny MHMP (Jungmannova ul.): 
pondělí – čtvrtek 8.00 – 18.00 hod, pátek 8.00 – 16.00 hod.

Návštěvní hodiny podatelny MHMP (Mariánské nám.): 
pondělí 8.00 – 17.00 hod., úterý 8.00 – 16.00 hod., středa 8.00 – 18.00 hod., čtvrtek 8.00 – 16.00 hod., pátek 8.00 – 15.00 hod.


Umístění restaurační zahrádky v památkově chráněném území

Umístění firemního označení, reklamního a informačního zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy

Oblasti působnosti odborných referentů na území Prahy

Národní památkový ústav v hl. m. Praze:

  • adresa: Praha 1, Staré Město, čp. 356, Na Perštýně 12, PSČ 110 00;
  • tel: 234 653 111;
  • fax: 234 653 119

Komentář k pravomocem NPÚ a MHMP-OPP stanovených v zákonech č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a dalších platných právních předpisech

Zajištění archeologického výzkumu

Seznam restaurátorů

Souhlas vlastníka objektu s označením kulturní památky

Vzor oplachtování lešení objektu