Adresa:

U Průhonu 13, č.p. 800
k.ú. Holešovice
Praha 7

Vlastník:

Arena Real Estate Development, a.s.
Jiráskovo nám. 1981/6
120 00 Praha 2

Popis objektu:

„První pražský měšťanský pivovar“, také holešovický pivovar „Měšťan“, se rozvíjel od původních plánů z roku 1895 přes stavbu areálu dokončenou v roce 1897 po definitivní ukončení provozu na počátku 90.let 20.stol. Stavební a částečně i strojní plánovou dokumentaci zpracovala firma Novák a Jahn. Celý komplex dokumentuje vysokou úroveň utilitárních staveb z konce 19. stol. jakožto epochy mohutného stavebního rozvoje spojeného se zakládáním nových moderních průmyslových podniků. Dnes je areál pro své architektonické a historické kvality prohlášen za nemovitou kulturní památku R. č. Ú. s. 1-2240.

Historizující stylový architektonický ráz původních objektů areálu na principech romantismu využívá tvaroslovné prvky gotiky a renesance. Je doplněn použitím původních technických prvků s utilitární funkcí. Romantizující charakter celku tří hlavních objektů s komíny v dobovém ohrazení představuje historickou, stavebně architektonickou i estetickou hodnotu, pro kterou je definován jako kulturní památka.

Úspěchy z hlediska památkové péče: 

Základním principem adaptace areálu pro novou funkční náplň bylo zachování autentických historických objektů a rehabilitace jejich původní podoby v maximální možné míře. V současné době je rekonstruován objekt „B“ se zachováním původních charakteristických znaků objektů (konstrukčních systémů a materiálů, existujících dispozic a částí technologických zařízení).

Zachování původní stylové a architektonické charakteristiky tohoto průmyslového areálu z přelomu 19.a 20.stol. při jeho adaptaci na současné využití je příkladem vhodné konverze. Změna funkčního využití pivovaru umožní jeho další smysluplnou existenci v dnešních dimenzích při jeho umístění poblíž centra – památkové rezervace v hlavním městě Praze. Všeobecně nejvýrazněji vnímanou složkou architektonického výrazu objektu je jeho barevné a materiálové řešení pláště včetně výplní otvorů.

Fotografie Petry Hajské poskytla firma CMC Architects a.s.