Projekt – odborná databáze odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP (dále jen DBOKP – Databáze OKP)

  • Je pilotním projektem pro úložiště dat odboru OKP (může sloužit jako vzor pro další odbory MHMP).
  • Úmyslem DBOKP je vytvořit digitální podobu dokumentů, především podání ve správním řízení, evidovaných pouze ve spisové službě MHMP. Papírové originály jsou archivovány v souladu se spisovým a skartačním řádem MHMP.
  • OKP MHMP má značné množství dokumentů různého druhu (spisy správním řízení, vydaná rozhodnutí, vyřízené žádosti o grant, pasporty, mapy, fotodokumentace, stavební dokumentace, texty, apod.), které má v úmyslu převést do digitální podoby a uložit do DBOKP. Takto uložené dokumenty budou využívány jako vnitřní informační zdroj pro potřeby především odborného oddělení památkových architektů OKP při řešení nových správních řízeních.
  • Dokumenty, které jsou v rámci projektu DBOKP skenovány - dokumenty ve správním řízení -  podléhají znění zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.a zákona č. 500/2004  Sb. Správní řád (zveřejnění je možné dle z. 106/1999 Sb. o volném, placeném přístupu k informacím) a stavebně technické průzkumy (pasporty), kdy zveřejnění je možné dle Autorského zákona (dohodou s autory pasportů, příp. odkupem autorských práv, viz. Autorský zákon č. 35/1965 Sb.).

 

Projekt DBOKP byl v roce 2004 předložen RHMP jako pilotní projekt. Poté byl RHMP schválen jako jeden z cílů koncepčního rozvoje odboru OKP. Projekt DBOKP zapadá technologicky do celkového rámce rozvoje elektronických medií MHMP.

Projektu se, v rámci své působnosti, chopil odbor INF MHMP, který spolu s OKP MHMP zajistil vznik a nastartování projektu.

  • I. etapa započala na konci roku 2005,
  • II. etapa, po úspěšně proběhlém výběrovém řízení, započala v prosinci 2006. Projekt DBOKP by měl skončit koncem roku 2007, s tím, že dokumenty, které jsou součástí správních řízení dalších proběhlých let budou dále předkládány ke skenování.

 

    OKP MHMP předpokládá skenovat dokumenty ve správním řízení od roku 1991 (vznik odboru), uložené v archivu odboru OKP.

 

Cílem úložiště DBOKP, jenž má ve správě odbor INF MHMP, je zpřístupnit všechny naskenované dokumenty archivu OKP MHMP. Součástí je i aplikace, která umožní odborným referentům OKP MHMP vyhledávat potřebné dokumenty v archivu (podle katastrálního území, čísla popisného, parcelního, apod.) a tím podstatně zefektivnit jejich práci. Přístup uživatelů bude řešen pomocí přístupových práv.

 

Projekt – odborná databáze odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP – probíhá uspokojivě. Po roce práce na projektu se ukázalo, že projekt je rozsáhlejší než jsme původně odhadovali.

Zdárný průběh závisí, z velké části, na spolupráci s odborem INF MHMP, na personálním zajištění odboru OKP, kdy pomoc praktikantů či brigádníků je velmi žádaná a na spolupráci s dodavatelskou firmou.

 

V Praze dne 29. 3. 2007

Zpracovala: Jitka Kyseláková