Odbor OKP, oddělení organizačně administrativní,  v polovině prosince 2007 dokončil projekt „Digitalizace spisového archivu“, který probíhal pod vedením a za spolupráce s odborem informatiky MHMP od roku 2006 a  navázal na pilotní projekt v roce 2005.

 

Jedná se o odborné naskenování spisového materiálu a výkresové dokumentace, které jsou uloženy  v archivu MHMP-OKP od jeho vzniku v roce1992,  a které vznikly v procesu správního řízení. Jde o objekty nacházející se v pražské památkové rezervaci,  městských památkových zónách, ochranném pásmu, a nemovité památky mimo ochranné pásmo.

V rámci tohoto úkolu byly také digitalizovány  stavebně historické průzkumy /pasporty/ v majetku MHMP, cca 2500 kusů.

 

Celkem bylo zpracováno 88 203 spisů (1992-2005), což pro představu je 79 DVD. 

Takto zpracovaná data jsou importována do  celomagistrátního uložiště, odkud je prostřednictvím dotazů  v  zatím  zkušební databázi umožněno jejich prohlížení.

 

Tato databázová aplikace elektronického archivu umožní zejména odbornému oddělení architektů efektivněji využívat informace o „minulosti“ objektů (uskutečněné stavební zásahy, rekonstrukce), zrychlí,  zpřehlední  a také usnadní přístup ke spisům. V neposlední řadě se prodlouží fyzická životnost stávajícího „papírového“ archivu a zamezí případné ztráty dokumentů.

 

 

Vzhledem k dobré zkušenosti s prací firmy, která provádí digitalizaci, a výhody  existence digitalizační linky v budově MHMP, odbor OKP a odbor informatiky projednal s kladným výsledkem prodloužení  smlouvy na poskytnutí služeb. V prvním čtvrtletí roku 2008 budou naskenovány spisy roku 2006, což představuje 7900 spisů.

 

Ukázka pasportů zde.