POKYNY K VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍHO ÚČELOVÉHO GRANTU HL. M. PRAHY na akci k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu /1918–2018/ a 25 let České republiky v roce 2018:

Po ukončení akce – projektu, který je předmětem grantu, je příjemce grantu (resp. osoba pověřená) povinen předat vyplněný formulář „Vyúčtování grantu k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018“, který je přílohou č. 2 veřejnoprávní smlouvy na rok 2018, a formulář „Přehled dotací poskytnutých z veřejných zdrojů v rámci celé ČR“, který je přílohou č. 3 veřejnoprávní smlouvy na rok 2018 spolu s povinnými přílohami.

Vyúčtování grantu předkládáte do 31.1.2019.

  1. Pokyny k vyúčtování
  2. příloha č. 2 smlouvy - vyúčtování
  3. příloha č. 3 smlouvy - čestné prohlášení o přehledu dotací
  4. tabulka pro vyúčtování

 


Schválené granty hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky na rok 2018:

I. kolo

II. kolo

III. kolo

IV. kolo

V. kolo

 


Usnesením Rady HMP č. 2312 ze dne 19. 9. 2017 byly vyhlášeny granty hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky na rok 2018.

S vyhlášením grantů byly schváleny:

  • Zásady pro poskytování neinvestičních účelových grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018
  • vzorová Žádost o poskytnutí neinvestičního účelového grantu hl. m. Prahy na akci k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu (1918-2018) a 25 let České republiky v roce 2018
  • Časový harmonogram grantového řízení k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky a grantového programu k tomuto výročí

Žádost o grant lze podat pouze na předepsaném formuláři platném pro rok 2018 společně se všemi požadovanými doklady, které tvoří nedílnou součást žádosti o grant.

Žádost o grant se podává v elektronické podobě (formát zfo, odesláním elektronicky pomocí tlačítka „Podat na Magistrát hl. m. Prahy") a identické tištěné podobě na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy (více v Zásadách pro poskytování grantů).

Návod pro použití elektronického formuláře naleznete také v Zásadách pro poskytování grantů v příloze č. 1 k Zásadám.

V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI O GRANT A DALŠÍMI DOTAZY VOLEJTE OPP MHMP: ING. JITKA KYSELÁKOVÁ, TEL. 236 00 2916, BC. KAREL KUČERA, TEL. 236 00 2036.