Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 388 ze dne 19. 3. 2013

Členy do Rady světové památky nominovaly dotčené městské části a instituce, které působí v oblasti památkové péče a ochrany kulturního dědictví zapsaného na Seznam, na základě oslovení radním pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Ing. Václavem Novotným. Radu světové památky bude navenek zastupovat její předseda. Tajemníkem Rady světové památky bude koordinátor světové památky, který je vedoucím Kanceláře začleněné do organizační struktury Magistrátu hl. m. Prahy. Rada světové památky, koordinátor světové památky a jím řízená Kancelář budou spolupracovat při plnění úkolů ve vztahu k památce světového dědictví. V případě specializovaných otázek může Rada světové památky na své jednání přizvat ke konzultaci odborníky na danou problematiku nebo iniciovat vznik specializovaných pracovních skupin.

První zasedání Rady světové památky se uskutečnilo v úterý 23. dubna 2013.

Členové Rady světové památky:

1. Předseda:

 • Doc. PhDr. Josef Štulc, prezident Českého národního komitétu ICOMOS (International Council on Monuments and Sites - Mezinárodní rada památek a sídel), docent Českého vysokého učení technického v Praze

2. Členové komise:

 • Mgr. Michal Beneš CSc., místopředseda České komise pro UNESCO, vedoucí referátu UNESCO Ministerstva kultury ČR, jako zástupce České komise pro UNESCO
 • Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel odboru památkové péče Ministerstva kultury ČR, zástupce Ministerstva kultury ČR
 • Mgr. Jiří Skalický, ředitel odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy
 • Ing. arch. Věra Kučová, vedoucí oddělení památek s mezinárodním statusem, generální ředitelství Národního památkového ústavu, zástupce Národního památkového ústavu
 • PhDr. Ivana Kyzourová, ředitelka odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, zástupce Národní kulturní památky Pražský hrad
 • Ing. arch. Ondřej Šefců, vedoucí odboru památkové péče Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Praze, zástupce Městské části Praha 1
 • Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Městské části Praha 2, zástupce Městské části Praha 2
 • Ing. František Stádník, ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad
 • Ing. Ivan Staňa, Botanický ústav AV ČR, v.v.i., vedoucí Správy Průhonického parku, zástupce za Národní kulturní památku Park a zámek Průhonice, která vytváří s Historickým jádrem Prahy tzv. sériovou památku o dvou částech
 • akad. arch. Vít Máslo, Kancelář metropolitního plánu Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, zástupce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy

3. Tajemník komise:

 • Mgr. Jan Kněžínek, vedoucí Kanceláře památky světového dědictví v odboru Kancelář ředitele Magistrátu hl. m. Prahy, dle připravovaného Management Planu Historického centra Prahy koordinátor světové památky