Vznik koncepční studie na revitalizaci území městské památkové zóny na Babě prošel v roce 2021 první fází – úvodní analýzou participačního setkání autorů studie s obyvateli Baby, která definovala hodnoty, problémy a příležitosti místa. Z hlediska památkové péče byl navrhnuty požadavky týkající se zázemí pro návštěvníky oceněné lokality Baba včetně nutnosti revitalizace pozemních komunikací a veřejného osvětlení s ohledem na původním charakter lokality v době jejího vzniku. Druhá fáze projektu se týkala zapracování získaných výsledků do pracovní podoby návrhu projektu. Podařilo se tak co nejlépe zakomponovat též budoucí umístění požadovaného informačního a navigačního systému pro návštěvníky evropsky ceněné lokality (označení Evropské dědictví), který bude korespondovat s online infopanelem umístěným na Babě (obsahově vychází ze stávajících webových stránek www.baba1932.com a webové aplikace). S umístěním informačního systému úzce souvisely i návrhy revitalizace pozemních komunikací a chodníků včetně návrhu nového veřejného osvětlení v řešeném území, se kterými se šlo do třetí fáze zpětného projednání návrhu projektu. Součástí třetí fáze byla komentovaná vycházka na Babě po konkrétních místech budoucí revitalizace. Záměr z hlediska památkové péče byl jasný: integrovat informační systém jednotného designu do nových povrchů komunikací (štítky s označením vil) a dále využít jeho umístění také na lampách nového veřejného osvětlení.

Počátkem ledna 2022 proběhla schůzka zadavatele koncepční studie (Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy), zpracovatelem studie (architektonické studio ARCHUM architekti), partnery projektu (MČ Praha 6 a Odbor památkové péče Magistrátu Hlavního města Praha a zástupci Národního památkového ústavu), kde byly již předloženy k posouzení konkrétní vzorky povrchů komunikací s odkazem na původní charakter lokality, nicméně s přihlédnutím k současným potřebám obyvatel i návštěvníků a specifikům místa. Návrhy lamp veřejného osvětlení nerušivě doplní charakter osady v době jejího vzniku, nicméně splňují nové parametry úsporného osvětlení veřejného prostranství s možností regulace světelného záření i smogu. Panuje shoda na tom, že tyto nutné úpravy by měly být moderní, minimalistického charakteru, ale koncipované s respektem k historickému odkazu Baby. Vznik studie momentálně vstupuje do čtvrté fáze, jíž je finální představení projektu taktéž na veřejném setkání s obyvateli řešeného území.

Kompletní informace ke koncepční studii na https://www.iprpraha.cz/sidlistebaba.