Hlavní město Praha plánuje výročí vstupu historického centra do prestižní společnosti připomenout setkáním, které se uskuteční 24. listopadu v budově Centra architektury a městského plánování (CAMP, Vyšehradská 2075, Praha 2) při Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Ten bude participovat i na celkové organizaci konference, především na zajištění obsahové náplně programu orientovaném primárně na české odborníky a publikum. V plánovaných tematických blocích se budou řešit především aktuální problémy, které na péči o kulturní dědictví dopadají v důsledku celosvětové situace – především úbytek finančních prostředků spojených s důsledky pandemie. Hovořit se též bude o možnostech dynamického rozvoje měst při zachování jejich památkové hodnoty. V neposlední řadě bude diskutována obecná problematika nadnárodní programy ochrany památek v ČR, tedy systémy a dohody, kterými UNESCO chrání přírodní lokality a kulturní dědictví nehmotné či písemné povahy.

Pražská památková rezervace patří rozlohou k největším chráněným územím na světě. Z toho pramení celá řada otázek spojených s památkovou ochranou, které musí místní samospráva ve spolupráci s orgány státní správy řešit. Právě možnost vést otevřený dialog o ochraně kulturního dědictví v dynamicky se rozvíjejícím městě je hlavním důvodem, pro který Praha volí tento formát oslavy. Vzniká tak platforma, na které lze odpovídat na soudobé výzvy a přitom ochránit hodnoty minulosti.

Časový harmonogram, rozvržení tematických bloků i jména konkrétních řečníků a příspěvků jsou uvedena v přiloženém programu. Odbor památkové péče, jakožto hlavní pořadatel konference si vyhrazuje právo na dílčí změny, případné aktualizace budou obratem zveřejněny na webových stránkách.

Pro další informace, stejně jako pro registraci k prezenční i on-line účasti se prosím obracejte na e-mail: karel.kucera@praha.eu.

PROGRAM KONFERENCE