Po téměř deseti letech příprav Praha splácí dluh vůči UNESCO – připravila podrobný plán ochrany historického centra Prahy. Management plán ochrany světového kulturního dědictví Historického centra Prahy je „jízdní řád“ cílů a konkrétních opatření, jak bude metropole do budoucna chránit své dědictví před nevhodnými zásahy. Promítnout by se měl i do připravovaného Metropolitního plánu.

„Praha se rychle proměňuje a my potřebujeme být schopní na změny pružně reagovat. Musíme umět řešit rovnováhu mezi rozvojem moderního města a ochranou památek. Musíme také stále znovu promýšlet, k čemu nás zavazuje členství v UNESCO a jak se to má projevit. Doháníme v tom velký dluh – Praha se k vypracování strategického plánu zavázala už při vstupu do UNESCO v roce 1992. Přijetím plánu pokračujeme v naší snaze být UNESCO odpovědným a aktivním partnerem, kterému na ochraně památek skutečně záleží,“ řekla radní pro kulturu a památkovou péči Hana Třeštíková.

Nutnost zpracování Management dokumentu byla České republice opakovaně připomínána na pravidelných zasedáních Mezivládního výboru pro světové dědictví. Současná podoba Management plánu začala vznikat v roce 2012. Jeho tvorbou byla pověřena redakční rada, která koordinovala autorský tým renomovaných architektů Jana Sedláka a Miroslava Cikána. Zpracování probíhalo v několika etapách, materiál prošel více koly připomínkových řízení v rámci magistrátu i odborných institucí. Dokument byl rovněž opakovaně postoupen k připomínkování Centru světového dědictví a Mezinárodní radě pro památky a sídla (ICOMOS).

Management plán pracuje s tezí, že je třeba chránit nejen „hmotné“ komponenty, které vytváří mimořádnou světovou hodnotu centra Prahy, ale i komponenty „nehmotné“. Kromě struktury a kompozice města či jednotlivých památkových skvostů je třeba pečovat i o kulturu běžného života: aby v centru města i nadále žili stálí obyvatelé, odehrával se zde zajímavý kulturní život a aby jádro města zůstalo místem se svébytným životním stylem.

Management plán jasně definuje dva hlavní cíle, ke kterým by dodržování jeho zásad mělo vést – zachování mimořádné světové hodnoty Historického centra Prahy a zároveň rozvoj kvality života pro stálé rezidenty Pražské památkové rezervace. K naplnění těchto dvou hlavních tezí by mělo sloužit celkem 38 dílčích, tzv. realizačních cílů a celkem 136 dalších opatření.

Management plán je nyní závazným dokumentem pro organizační složky magistrátu, které by se jeho principy a zejména souborem konkrétních opatření měly řídit. Podpořit by ho měly také dotčené městské části, odbory magistrátu a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. „Díky Management plánu budeme postupovat koordinovaně, jedna ruka musí vědět, co dělá druhá,“ doplnila Hana Třeštíková.