Památková péče obecně

Památkové rezervace 

Památkové zóny

Ochranné pásmo

Kulturní památky

Programy

Přímo závazné předpisy mezinárodního práva

Ostatní mezinárodní úmluvy

Související předpisy

Komentář k pravomocem NPÚ a MHMP-OPP stanovených v zákonech č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a dalších platných právních předpisech