Název     železniční stanice Vyšehrad, z toho jen: hlavní budova a strážní domek
č. parc.   286, 287, 288
č. p.     86
k. ú.   Vyšehrad
ulice     Svobodova 2
městská část  Praha 2
nemovitá kulturní památka      r. č. ÚSKP: 50534/1-2274
ochrana území Pražská památková rezervace

Železniční stanice je soubor tří budov postavených v letech 1904–1905 na trati mezi Hlavním a Smíchovským nádražím. Dle uměleckohistorického rozboru je stavba připisována architektu Antonínu Balšánkovi. Hlavní nádražní (výpravní) budova se skládá ze středního vyššího objektu vstupní haly a dvoutraktových nižších křídel provozních místností. Při ulici je budova dvoupatrová, ze strany kolejiště a nástupiště jednopatrová. Fasády jsou bohatě dekorované secesní štukovou výzdobou. Nástupiště je kryto dřevěnou konstrukcí na litinových sloupech a dřevěnými zasklenými stěnami (sklo dnes chybí). Budova čekárny, která stála na protější straně kolejiště, byla v únoru 2008 protiprávně zbourána, za což MHMP OPP uložil tehdejšímu vlastníkovi pokutu v maximálně možné výši. Strážní domek - stavidla - je drobná funkční přízemní stavba v úrovni kolejiště, uvnitř domku je původní drážní zařízení.

MHMP OPP vydal tato závazná stanoviska k obnově objektu: 2009 - k opravě krovů a dřevěných stropů (práce jako celek nebyly provedeny), 2009 – novostavby budov označených jako A a B na parc. č. 284/10 a 284/11, k. ú. Vyšehrad (neprovedeno), 2014 – obnova historické výpravní budovy a novostavby A a B (neprovedeno), 2014 - statické posouzení stavu fasád a ozdobných prvků ve střechách (práce na zajištění neprovedeny).

V roce 2015 bylo vydáno stavební povolení, které bylo příslušným odborem výstavby následně i prodlouženo. Dne 3. 4. 2017 byly zahájeny stavební práce dle platného stavebního povolení, které započaly na historické výpravní budově, ovšem po krátkém proběhlém časovém úseku byly ukončeny a dále již nepokračují.

Odbor výstavby ÚMČ Praha 2 zamítl žádost vlastníka kulturní památky o změnu stavby, spočívající v prodloužení lhůty pro její dokončení pro stavbu Přístavba „A" – polyfunkční budova s podzemními garážemi, přístavba „B" – administrativní budova. Rozhodnutí bylo v odvolacím řízení potvrzeno rozhodnutím odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy.

Objekt výpravní budovy je dlouhodobě nevyužívaný a z důvodu dlouhodobě chybějící údržby soustavně chátrá. I přes úsilí MHMP OPP, NPÚ ÚOP PR a MČ P2 se stavba nachází v havarijním stavu. MHMP OPP na základě zjištění v minulosti i v současnosti využívá zákonných prostředků pro zajištění objektu před devastačními procesy a sankce v dané věci byla udělena. Aktuální správní řízení ve věci nápravy stavu stále pokračuje, pracovníkům památkové péče není do objektu umožněn přístup.