Název     zámek Petrovice
č. parc.   1
č. p.     1
k. ú.   Petrovice
ulice     Edisonova
městská část  Praha 10
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 40826/1-1706

Petrovický zámek byl vystavěn ve stylu pozdního baroka na počátku 18. století na místě středověké tvrze ze 14. století. V 19. století proběhly neobarokní a neogotické úpravy. Budova zámku je jednopatrová s atikovým polopatrem, fasády byly bohatě vybaveny štukovou výzdobou. Na severní straně stojí neogotická brána s věžičkami a cimbuřím. Areál, jehož součástí je množství rozsáhlých hospodářských objektů, je vymezen ohradní zdí.

Po nástupu komunistů k moci se stal hospodářský dvůr společně se zámkem součástí státního statku. V té době byl ale areál stále funkční a jeho stav udržitelný. Pohromou však pro něj bylo až restituční řízení. Nejdříve rozhodnutím městského soudu v Praze dostala v roce 2001 zámek jeho neteř, která začala okamžitě připravovat neodkladné opravy. Dostala i grant od magistrátu v částce přes dva miliony Kč na opravu střechy, ale týden před plánovanou opravou ústavní soud rozsudek městského soudu zrušil. Zámek pak dalším rozhodnutím soudu získala pro změnu praneteř bývalého vlastníka, která ale zámek ani pozemky neudržuje, takže vše postupně chátrá. Konstrukce většiny hospodářských budov je postižena statickým narušením (část vyhořela). Stav hlavní zámecké budovy je havarijní, střecha se propadla, sochařská výzdoba je z části odcizena anebo poškozena. Budova při hřbitovu je vyhořelá a stále bez zastřešení. Probíhá postupná destrukce terasy schodiště, zábradlí a terasní zdi, ohradní zeď je částečně v havarijním stavu. Přilehlý park je degradován náletovou zelení.

MHMP OPP od roku 2008, v součinnosti s místním stavebním úřadem, provádí každoroční pravidelná místní šetření v areálu za účelem zjištění jeho stavu a snahy provést alespoň základní zabezpečující opatření na budovách v areálu, aby nepokračovala jejich devastace. Proto vydal MHMP OPP rozhodnutí o uložení opatření k zajištění splnění povinností vlastníka, která směrovala ke statickému zajištění objektu, odstranění náletové zeleně, zajištění objektu před zatékáním a zabezpečení areálu proti vstupu nepovolaných osob. V roce 2012 byly v areálu provedeny některé zásahy proti vniknutí osob (zatlučení oken prkny, zazdění postranních vchodů) a v roce 2013 bylo provedeno provizorní zazdění některých okenních otvorů v přízemí zámku, ty byly však prolomeny a areál je využíván bezdomovci. Chátrání kulturní památky tak pokračuje, vlastník se dlouhodobě o areál řádně nestará a neplní povinnosti vlastníka kulturní památky, v důsledku čehož vedl MHMP OPP s vlastníkem dotčené kulturní památky opakovaně sankční správní řízení a to již 4 x, v roce 2009, 2011, 2015 a 2018.