Název     zámek Čertousy
č. parc.   187, 185
č. p.     82
k. ú.   Horní Počernice
ulice     Bártlova 11
městská část  Praha 20
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 41239/1-1977

Zámecký areál s drobnou barokní zámeckou stavbou na ose dvora signalizuje místo původního středověkého statku, kolem kterého později vznikla obec Čertousy. Po částečném zrušení prohlášení za kulturní památku v r. 2009 tvoří areál kulturní památky hlavní budova zámku a část bývalého parku s pozemky parc. č. 185, 187. Současná stavba č. p.82 je nad terénem barokní z počátku 18. století. Zámek je dvoupodlažní stavba na obdélném půdorysu s mansardovou valbovou střechou s plechovou polygonální věžičkou v ose hřebene střechy. Hlavní průčelí je pětiosé s okny v líci průčelí. Fasáda je členěna pásovou kordonovou a profilovanou korunní římsou, naznačenou nárožní bosáží a štukovými rámci kolem oken. Střešní štít v ose průčelí míval pravděpodobně hodiny a na křídlech architektonickou výzdobu. Zadní průčelí je zvýrazněno vystupujícím rizalitem a štítem. Zámek je částečně podsklepen, sklep je z lomového kamene zaklenut stlačenou valenou klenbou. Interiéry z větší části plochostropé, jedna místnost v přízemí zaklenuta segmenty do traverz, část prostor má zrcadlovou klenbu. Kolem zámku jsou zbytky bývalého parku, který je terasovou zídkou oddělen od hospodářského dvora.

V letech 2011–2014 byl objekt neužívaný, ale zajištěný zazděním vchodů a zabezpečením oken, střecha byla opravena. Vlastník plnil uložená opatření za účelem zabezpečení kulturní památky. Při obhlídce objektu v červnu 2018 bylo zjištěno, že v jihovýchodním průčelí stavby došlo ke zřícení obvodové štítové stěny vikýřového štítu a k částečnému zřícení stropu nad 2. NP. Došlo k propadu vikýře do střechy a uvolnění tašek na části střechy. Bylo konstatováno, že stavebně technický stav kulturní památky je velmi špatný. Vlastník byl vyzván k zabezpečení vstupu do stavby a okolí stavby, a ke zpracování podrobného stavebně technického a historického průzkumu. V listopadu 2018 byla uskutečněna další obhlídka stavu objektu a okolí se zjištěním, že v okolí stavby bylo provedeno vykácení náletové zeleně, stavebně technický ani stavebně historický průzkum však vlastník stavby nepředložil. Stav objektu se dále zhoršuje.