Název     venkovská usedlost Štít
č. parc.   403, 404
č. p.     33
k. ú.   Křeslice
ulice     Ke Štítu
městská část  Praha 11
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 41380/1-2070

Usedlost vznikla pravděpodobně na místě starší tvrze, zmiňované v 15. století. Výrazná přestavba proběhla v renesanci a v 18. století byl objekt rozšířen do dnešního rozsahu. Adaptace na hospodářské využití proběhly v první polovině 19. století, po polovině 19. století bylo upraveno průčelí. Trojkřídlý objekt se skládá ze střední třípatrové budovy a dvou symetrických postranních křídel. Usedlost Štít tvoří výraznou krajinnou dominantu. Stavební komplex pravidelného obdélného půdorysu uzavřený na třech stranách budovami, na straně do silnice obvodovou zdí s osově umístěnou pilířovou brankou. Hlavní průčelní jednopatrové budovy bylo upraveno druhotně zaslepením oken a zřízením drobných okének. Hlavní budova rizalitově vystupuje z dispozice mladších hospodářských křídel. Fasáda je členěna plochou kordonovou římsou nad přízemím, okna přízemí jsou s plochými štukovými šambránami, okna 1. patra jsou ukončena kamennými římsami s osekanými prvky v profilaci. Ze dvorní strany v místech opadané omítky jsou patrny stopy starších stavebních etap. Původní vnitřní patrování bylo nahrazeno větším počtem hospodářských podlaží. Pravé dvorní křídlo z dvorní strany jsou členěny lisenovými rámci, oddělujícími dvě pole s kamennými ostěními vstupu, ukončeno profilovanou římsou. V osách kamenných vstupů jsou velké vikýře do podstřeší. Uvnitř je křídlo zaklenuto zčásti valenými a plackovými klenbami do pasu, zčásti plochostropé. Levé boční křídlo s barokní profilovanou římsou, vybíhající segmentově nad otvory do střešního prostoru je dochované již jen v náznacích, neboť je toto křídlo v havarijním stavu. Střechy jsou kryté pálenými taškami.

Údržba celého areálu byla dlouhodobě zanedbávána a z důvodu  havarijního stavu objektu usedlosti bylo roku 2011 MHMP OPP vedeno správní řízení pro zanedbání základní údržby objektu ukončené rozhodnutím, ve kterém se vlastníkovi objektu ukládá opatření včetně termínů pro jejich splnění. V letech 2012—2014 byla částečně opravena střešní krytina na nejvíce poškozených místech, dále byla vyspravena horní část oplocení areálu a krytina pravého (jihozápadního) přízemního křídla. V havarijním stavu je především levé (severovýchodní) přízemní křídlo (zřícená střecha) a hlavní převýšený objekt (poškozená krytina, zatékání, dřevěné vnitřní konstrukce napadeny mj. dřevomorkou). Tento stav přetrvává do současnosti, a proto v roce 2017 byla vlastníku nemovitosti udělena pokuta za zanedbání základní údržby objektu.