Název     Obytný dům U Finků
č. parc.   433
č. p.     509
k. ú.   Staré Město
ulice     Havelská 7, Michalská 10
městská část  Praha 1
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 38588/1-269
ochrana území Pražská památková rezervace

Řadový dům s podloubím je v jádru gotický, byl renesančně přestavován. Má raně klasicistní fasádu z doby před r. 1800. Úpravy z r. 1867 zvýšily dvorní křídlo o druhé patro.

Objekt dlouhodobě chátral. MHMP OPP základě zjištění v minulosti využíval zákonných prostředků pro zajištění objektu před devastačními procesy. V roce 2009 vydal závazné stanovisko ke stavebním úpravám celého objektu, přístavbě dvorního traktu a výtahu. Přestože bylo ve věci obnovy kulturní památky vydáno i stavební povolení, objekt nadále chátral. Proto MHMP OPP přistoupil v roce 2011 k uložení sankce pro neplnění povinností vlastníka kulturní památky. V roce 2012 byla obnovena fasáda do ulice Havelská.

Od roku 2017 je kulturní památka v rukou nového vlastníka. V současné době je projednávána změna stavby a restaurátorské práce.