Název     Tvrz Královice
č. parc.   18/2
č. p.     19
k. ú.   Královice
ulice     K Markétě
městská část  Praha 22
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 41278/1-2002

Vrcholně středověká stavba vznikla pravděpodobně už ve 13. století, první nezpochybnitelné datum je ale až rok 1388. Koncem 14. století byla tvrz obehnána hradbami. V 16. století ji Pechancové z Královic zvolili za rodinné sídlo, nechali ji přestavět v duchu renesance (na jižní straně je zvěčněn rok přestavby 1562). Při této přestavbě dostala tvrz nové klenby, sgrafitovou fasádu a vysazené třetí patro. Na jižní straně byly přistavěny tři prevíty (předchůdce toalet) nad sebou a k severnímu průčelí bylo dobudováno vnější schodiště. Tvrz z lomeného kamene je vysoká přibližně 20 m. Poslední patro, které je předsunuto na kamenných krakorcích, zakončuje valbová střecha. Poté, co Královice v roce 1623 zakoupil Karel kníže z Liechtensteinu, ztratila tvrz svoji rezidenční funkci. Unikátnost královické tvrze spočívá v tom, že na našem území je málo dochovaných věžovitých tvrzí v takové podobě, jako má právě ta v Královicích.

Tvrz byla postupem doby začleňována do areálu hospodářského dvora, kde byla využívána jako knížecí sýpka. Stavba tímto využitím trpěla, ale do kritického stavu se dostala až po roce 1945. V 80. letech 20. století se sice tvrz pokusil opravit její tehdejší uživatel (Výzkumný ústav živočišné výroby), i přesto tvrz zůstává nadále v takřka dezolátním stavu. V minulosti bylo učiněno několik pokusů o obnovu tvrze, tyto pokusy ale nebyly nikdy realizovány. V roce 2016 a následně v roce 2018 byly vypracovány a s orgány památkové péče projednány návrhy na revitalizaci celého areálu, zahrnující jak rekonstrukci stávajících objektů včetně restaurování umělecko-historických prvků objektu tvrze, tak novostavby a sadové úpravy.