Název     Palácové domy U Hrobčických, Wimmerův palác a dům U Modrého sloupu
č. parc.   493, 494, 495
č. p.     401, 402, 403
k. ú.   Staré Město
ulice     Rytířská 20, 18, a 16
městská část  Praha 1
nemovitá kulturní památka     

r.č. ÚSKP: 38468/1-196 (č.p. 401)
38470/1-197 (č.p. 402)
38472/1-198 (č.p. 403)

ochrana území Pražská památková rezervace

Dům č.p. 401, Palác U Hrobčických, je raně barokní novostavbou z doby po r. 1680. Vysoce kvalitní je barokní průčelní fasáda domu. V první polovině 20. stol. byl zcela nově upraven parter hlavní budovy.

Dnešní vzhled domu č.p. 402, Wimmerova paláce, je raně klasicistní. Autorství je někdy připisováno Ignáci Janu Nepomuku Palliardimu. Zadní budova byla upravena r. 1826 Karlem Pollakem.

Nejstarší částí domu č.p. 403, domu U Modrého sloupu, je věž, která pochází z období rané gotiky. Dům prodělal renesanční a raně barokní přestavby, dnešní vzhled je vrcholně barokní z 2. desetiletí 18. stol. Pozdější klasicistní a novodobé zásahy se týkaly dvorních křídel a interiérů.

Objekty č.p. 401 a č.p. 402, byly v minulosti dlouhodobě zanedbávány předchozími vlastníky. Historie chátrání a devastace těchto staveb sahá při nejmenším do roku 2004, kdy podal MHMP OPP trestní oznámení ve věci poškození kulturní památky, č.p. 401. Přesto, že po řadu let byla správním orgánem uplatňována u jmenovaných objektů sankční a nápravná opatření jejich předchozím vlastníkům, celkové obnovy a využití objektů nebylo možno dostupnými prostředky docílit. Současný záměr využití objektů č.p. 401, 402 a 403 je významnou příležitostí k obnově cenných kulturních památek, neboť vedle smysluplného využití staveb, záměr obsahuje jak jejich celkovou rehabilitaci, tak i restaurování hodnotných konstrukcí prvků. Záměr spočívá ve vytvoření lázeňského zařízení včetně rehabilitačních, seminárních a restauračních provozů.

V roce 2016 byl proveden zjišťovací archeologický výzkum v objektech a na jeho základě zpracována Nálezová zpráva - zjišťovací archeologický výzkum. MHMP OPP vydal v roce 2017 závazné stanovisko ve věci rekonstrukce uvedených nemovitostí k dokumentaci pro územní a stavební řízení na lázeňské zařízení včetně rehabilitačních, seminárních a restauračních provozů. Zároveň vydal i rozhodnutí ve věci restaurátorských prací na výše uvedených nemovitostech č.p. 401, č.p. 402 a č.p. 403.  Součástí rekonstrukce má být restaurování některých hodnotných prostor a také uměleckých děl (včetně nástěnných maleb) a uměleckořemeslných děl  (truhlářských, kamenných, štukových a sádrových, z kovu).