Název     Masarykovo nádraží
č. parc.   2534/2 – budova pošty
č. p.     2086, 1014
k. ú.   Nové Město
ulice     Havlíčkova 2, Hybernská 13
městská část  Praha 1
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 41343/1-2047
ochrana území Pražská památková rezervace

Klasicistní areál nejstaršího pražského nádraží vznikl na vykoupených pozemcích při hradbách v letech 1843-1845. Autorem projektu odjezdových a příjezdových hal a budov je ing. Antonín Jüngling. Z původních prostor je zachován např. císařský salónek v levém křídle.

Postupně probíhá celková rekonstrukce historických budov Masarykova nádraží a zároveň modernizace jeho provozu. Jejich součástí má být  nové zastřešení nástupišť a přemostěním kolejiště. S  modernizací provozu souvisí také záměry restrukturalizace  bezprostředního okolí kulturní památky s doplněním nové výstavby.

V letech 2010–2011 proběhla rekonstrukce střechy odjezdové haly nádraží C1. Následně v roce 2016 došlo k přesunu trafostanice do suterénu objektu B, rekonstrukce uličních fasád objektu včetně výměny otvorových výplní, a k demolici objektů na pozemcích parc. č. 2552 a 2553, skladu ještěrek a budovy bývalé trafostanice. V roce 2017 následovala rekonstrukce fasády a dlažby v hale C1, zbudování technologické trasy pod úrovní její podlahy a k vestavbě nájemní jednotky na severozápadním rohu objektu B do Havlíčkovy ulice. V roce 2018 proběhl zjišťovací řízení záměru výstavby Administrativní budovy Na Florenci, včetně připojení na technickou infrastrukturu, a záchranný archeologický výzkum na území mezi ulicí Na Florenci a Masarykovým nádražím. Veškeré stavební změny byly projednávány a dozorovány Odborem památkové péče MHMP.

Nyní se připravují a projednávají ve správních řízení další etapy celého procesu revitalizace Masarykova nádraží a jeho okolí:

  • Další etapy celkové rekonstrukce a modernizace historických objektů – opravy fasád dalších objektů nádraží a úpravy vnitřní dispozice, s přesunem pokladen a úpravou vstupní haly z Hybernské ulice
  • Přemostění kolejiště jako spojnice Opletalovy ulice a ulice Na Florenci s vytvořením pochozí platformy, a nové přístřešky nástupišť. V současné době SŽDC, který bude také investorem přemostění, organizuje výběrové řízení na zpracovatele DUR podle konzultované studie
  • Výstavba komplexu staveb podél ulice Na Florenci, ve výhledu je navazující výstavba na východní straně od severojižní magistrály
  • Výstavby hotelu situovaného na nároží ulic Hybernská a Wilsonova, koordinovaný se záměrem Železničního muzea východně od navrhovaného objektu