Název     Lihovar Zlíchov (varna = destilovna a komín s podnoží)
č. parc.   692,693
č. p.     2584
k. ú.   Smíchov
ulice     Nádražní (areál Lihovaru Zlíchov)
městská část  Praha 5
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 54858/1-2286
ochrana území ochranné pásmo PPR

Lihovar je zmiňován již k roku 1836. Dnešní budovy byly postaveny roku 1880, upravovány byly v 90. letech 19. a začátkem 20. století. Areál je tvořen několika bloky s funkcí, která se za dobu provozu areálu v některých případech vyvíjela či měnila. Hlavnímu bloku výroby lihu dominuje budova destilovny s převýšenou věžovou částí s půlkruhově zakončenými okny ve fasádě do Nádražní ulice, v interiéru haly je dochováno dekorativní litinové točité schodiště prostupující do patra budovy. K vlastní varně je přidružena mladší odparka, dále západním směrem laboratoř a administrativní křídlo, jižním směrem skladové křídlo a administrativa, severně přístavek dílny údržby.

Severně při Nádražní ulici se nalézá hlavní blok výroby octa zahrnující již částečně destruovanou budovu skladů, původně objekt výroby potaše – jednalo se o reakci na nově objevenou technologii výroby potaše z melasových výpalků, odpadním produktu při destilaci lihu z melasy. Pod podlahou objektu lze očekávat základy kalcinačních pecí, případně dalších staveb. Objekt byl původně zastřešen krovem kombinujícím dřevo a ocel o rozponu 23 m, střecha se však před několika lety zhroutila. Blok směrem ke Strakonické ulici obsahuje další budovy skladů a provoz octárny. V zadní části tohoto bloku se nachází kotelna s polygonálním komínem na čtvercové podnoži. Blok v jižní části areálu při Strakonické ulici sloužil především jako zázemí, zahrnuje kantýnu, obytnou budovu, administrativu a různé přístavky. Pomocný objekt v severní části areálu obsahoval truhlárnu, bednárnu a stáčírnu octa, sousední objekt garáže, sklady a šatny. Areál dále zahrnuje přístřešky u Strakonické ulice, vrátnici, trafostanici, budku posunovače, rampu a sklad ropných látek.

V roce 2016 vydal MHMP OPP rozhodnutí ke studii rekonstrukce varny. V současnosti je projednávána změna podoby areálu na rezidenční komplex.