Název     Chladící věž, areál ČKD
č. parc.   1207/49
č. p.     5
k. ú.   Vysočany
ulice     Kolbenova
městská část  Praha 9
nemovitá kulturní památka      r.č. ÚSKP: 100937

Objekt chladící věže v areálu ČKD je samostatně stojící ortogonální stavba na nízkém soklu. Věž je tvořena dřevěnou konstrukcí rozdělenou do 4 horizontálních částí shodné konstrukce, kombinující kolmé, vodorovné a diagonální prvky. Směrem vzhůru se zužuje. V nízké soklové části se uplatňují technologické podezdívky kryté dřevěnými žaluziemi s dochovanými prvky rour přívodového vedení. Plášť věže je tvořen azbestocementovými vlnitými deskami. Věž sloužila k ochlazování přehřáté páry z kotelny, zejména v souvislosti s výrobou elektrické energie v tepelných elektrárnách, budovaných nebo rozšiřovaných v době elektrizace Československa po roce 1918. Věž je dokladem ojedinělé technologické stavby tohoto druhu.

V roce 2004 byla chladící věž prohlášena za kulturní památku. V roce 2010 MK ČR zamítlo žádost o zrušení prohlášení za kulturní památku. V říjnu 2013 chladící věž vyhořela. Poškozena byla především vnitřní dřevěná konstrukce ve spodní části věže. Vnější dřevěná konstrukce zůstala prozatím zachována. Chladící věž byla zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám a spodní část v úrovni přízemí byla opatřena plnými deskami. Na jaře 2018 došlo ke změně vlastníka kulturní památky. V říjnu 2018 bylo zahájeno vůči vlastníkovi věže řízení o uložení opatření k ochraně chladící věže, neboť při místním šetření bylo zjištěno, že chátrání chladící věže nadále pokračuje. Vzhledem ke skutečnosti, že azbestocementové desky v plášti věže jsou dožilé a značně poškozené, je nemožné provádět za tohoto stavu práce na zabezpečení kulturní památky, není možné provést řádnou prohlídku objektu zevnitř a vyhodnotit stav zbylých konstrukcí a následující postup celkové obnovy.