Praha 8 (Odbor památkové péče)

Č.p. 24, Invalidovna, k. ú. Karlín, Sokolovská 136, Praha 8

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 1583
 • vlastník: Česká republika,  Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha-Hradčany 
 •  MHMP-OKP uložil rozhodnutím ze dne 18.12.2008 podle í § 10 odst. 1 památkového zákona vlastníkovi nemovitosti konkrétní opatření, pro jejichž splnění určil lhůty.
 •  Nyní již Invalidovna prošla 1. etapou rekonstrukce severní vstupní fasády. Byl proveden stavebně-historický průzkum krovu, fasády a ozdobných prvků včetně plastik. Byl vypracován statický a mykologický průzkum a na jeho základě znalecké posudky. Byla opravena střešní krytina, včetně oplechování, realizována oprava západní a východní atiky, oprava střešních výlezů a komínových lávek. Za pomoci restaurátorů byla kompletně obnovena poničená plasticita fasády, silně poškozená okna byla vyměněna za kopie. Veškeré práce byly průběžně konzultovány a MHMP-OKP prováděl památkový dozor.
 •  V lednu 2011 bylo při obhlídce kulturní památky zjištěno, že v souladu s rozhodnutím MHMP OKP ze dne 31.5.2010 byly na místo vráceny  restaurované plastiky, tzv. výdusky z atik fasády.

 • stav: objekt udržován a zajištěn
 • sídlo Vojenského ústředního archivu

Č.p. 24, Invalidovna, k. ú. Karlín, Sokolovská 136, Praha 8

 • Fotografie
 • Fotografie
 • Fotografie
 • Fotografie
 • Fotografie
 • Fotografie
 • Fotografie
 • Fotografie
 • Fotografie
 • Fotografie
 • Fotografie
 • Fotografie
 • Fotografie
 • Fotografie
 • Fotografie
 • Fotografie

Č.p. 41, "Světův dům", k. ú. Libeň, Elsnicovo náměstí 6, Praha 8

 • nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 1-41348/2051 (od 2003)
 • vlastník: Crispino nemovitosti, spol. s. r. o.
 • MHMP OPP vydal následující rozhodnutí: závazné stanovisko k záměru celkové rekonstrukce polyfunkčního areálu pod č.j. MHMP 481033/2007 ze dne 6. 12. 2007
 • Přípravné práce, směřující k rekonstrukci objektu započaly na základě stavebního povolení č.j. OV/P8/2008/003410/Hrd/4. OV Praha 8 prodloužil stavební povolení do února 2012.
 • S ohledem na neutěšený stav objektu MHMP OPP vydal rozhodnutí o uložení opatření  č. j. S-MHMP 681822/2010, s následujícími požadavky:
 1. Bude provedeno zabezpečení objektu proti vniknutí nepovolaných osob (do 27. 11. 2010).
 2. Bude provedeno doplnění chybějících okenních a dveřních výplní (do 27. 11. 2010).
 3. Bude vyklizena vybouraná suť, deponovaná v přízemí, v 1. a 2. patře nemovitosti (do 27. 11. 2010).
 4. Bude zpracován a MHMP OPP předložen k vyjádření návrh řešení statického zabezpečení nemovitosti (do 27. 12. 2010).
 5. Budou pravidelně prováděny základní údržbové práce.
 • Dne 18. 11. 2010 proběhlo jednání s Ing. Crispinem, vlastníkem objektu. Vlastník přislíbil předložení harmonogramu stavebních prací počátkem roku 2011. Zároveň přislíbil  předložení detaily stávajících a navrhovaných oken k projednání. Od zahájení stavby se budou zástupci MHMP OPP pravidelně účastnit kontrolních dnů.
 • Uložené práce, výše uvedené pod bodem 1.-5. byly splněny. Statický posudek s návrhem opatření na statické zajištění byl předložen 12/2010. MHMP OPP vydal rozhodnutí č.j. 10499903/2010, v němž s navrhovaným postupem prací souhlasil.
 • Dne 27.1. 2011  proběhla na základě podnětu zástupce MHMP OPP schůzka s vlastníkem Světova domu, jednatelem firmy Crispino nemovitosti s. r.o., s představiteli MČ Praha 8, MHMP OPP a NPÚ HMP. Ing. Crispino přítomné ujistil o tom, že jeho aktuálním záměrem je realizovat podstatnou část rekonstrukce kulturní památky v tomto roce. Harmonogram prací byl údajně poskytnut k překladu do českého jazyka a zástupcům státní správy bude předložen neprodleně. Byla provedena obhlídka místa. Při obhlídce místa zástupci památkové péče upozornili Ing. Crispina na nutnost uložení hodnotných uměleckořemeslných prvků mimo stavbu v podmínkách, nezbytných k uchování těchto prvků v dobrém stavu. Dále byl vlastník nemovitosti opět upozorněn na nutnost projednání detailního řešení výplní otvorů určených k výměně.
 • K následné obhlídce došlo 7.4. 2011. Prohlídkou stavby bylo zjištěno, že v rozporu se stanoviskem MHMP OPP a ověřenou projektovou dokumentací, bylo odstraněno spojovací železobetonové schodiště z 1. do 2. NP. Na schodišti byly pod novodobým obkladem patrné zbytky původní úpravy stěn z umělého kamene.
 • MHMP OPP zahájil sankční správní řízení dle § 35 odst. 1 písm. c) památkového zákona, ve věci vydal rozhodnutí ze dne 20. 6. 2011, kterým uložil vlastníkovi pokutu ve výši 180 000 Kč. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno v odvolacím řízení rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 1. 8. 2011.
 • V 07/2011 byla odstraněna boční přístavba objektu, která byla v havarijním stavu a bude nahrazena replikou. 15.7. 2011 byla provedena obhlídka místa. Přístavek do Zenklovy ulice byl v té době již zcela odstraněn. V objektu byla vyčleněna uzamykatelná, osvětlená v 1. NP místnost, kde byly soustředěny odstrojené prvky (vitráže, zachované obklady přístavku, truhlíky odstrojené z terasy).
 • MHMP OPP zjistil při výkonu dozorových pravomocí dne 20.10. 2011, že do nemovitosti zatéká sklobetonovou konstrukcí, v 2. NP chybí okenní výplně a okapové svody jsou nedostatečně zajištěny. Proto rozhodnutím č.j. S-MHMP 903738/2011 uložil MHMP OPP vlastníku objektu následující opatření :
 1. provést provizorní doplnění chybějících okenních výplní,
 2. provést provizorní vysušení zakrytí a sklobetonové konstrukce,
 3. zajistit funkčnost žlabů a dešťových svodů.
 • Kontrola provedení uložených prací proběhla dne 30.3. 2012 a 29.5.2012. Byla provedena opatření uložená pod bodem 2, ostatní opatření nebyla dosud splněna.
 • Rozhodnutím ze dne 22. 8. 2012 uložil MHMP OPP vlastníkovi pokutu ve výši 410 000 Kč za to, že v období od 17. 11. 2011 do 29. 5. 2012 nepečoval na vlastní náklad o zachování této kulturní památky, neudržoval ji v dobrém stavu, nechránil ji před poškozením, ohrožením a znehodnocením (tedy neplnil povinnosti uložené mu ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí MHMP OPP bylo potvrzeno rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 12. 12. 2012.
 • Dne 13.12. 2012 proběhlo jednání vlastníka objektu se zástupci MHMP OPP a NPÚ HMP za účelem posouzení vzorků nové omítky a obkladu fasád.

 • V rámci rekonstrukce Světova domu předložil vlastník objektu k projednání v březnu 2012 požadavek změn v dispozici objektu. Ze dvou předložených variant A a B, byla za podmínek akceptována první z nich jako řešení více respektující hodnoty kulturní památky.  Rozsáhlejší změny  obsažené ve variantě B, které by narušily hodnoty památkově chráněného objektu, byly zamítnuty.
 • Návazná dokumentace ke změně dokumentace ke stavebnímu řízení byla s MHMP OPP projednána v březnu 2013. Předložené změny spočívaly zejména v obnově schodiště z přízemí do 2. NP, repasi a doplnění uměleckořemeslných prvků, a v novém umístění mozaik. V konečné fázi  nemají změny zásadní vliv na stavební úpravy. 
 • V březnu 2014 bylo vydáno závazné stanovisko ve věci  úprav zpevněných ploch na pozemcích v okolí  Světova domu. Ve stanovisku bylo požadováno zpracování konkrétního řešení mozaiky chodníku dle pražských historických vzorů a jeho předložení ve správním řízení.

 

 

 

 • 03
 • 02
 • 01

Č.p. 88, činžovní dům, k. ú. Karlín, Sokolovská 91, Praha 8

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 100143
 • vlastník: REAL - ESTATE KORUNOVAČNÍ, a.s., Thámova 221/7, 18600 Praha-Karlín
 • stav: opuštěný
 • stav k 11. 5. 2010: MHMP OKP vydal rozhodnutí o uložení opatření (následně pravomocné), kde vlastníkovi nařídil zpracovat aktualizovanou dokumentaci, která popíše stávající stav všech uměleckořemeslných prvků a prostor. Dne 8. 6. 2009 na základě odvolacího řízení, provedeného Ministerstvem kultury ČR, nablo právní moci rozhodnutí, jímž MHMP OKP majiteli uložil pokutu ve výši 300.000 Kč za neplnění vlastnických povinností. Vlastník posléze napadl potvrzující rozhodnutí Ministerstva kultury ČR žalobou, věc řeší příslušný soud.

Č.p. 104, k.ú. Karlín, Křižíkova 32, Praha 8

 • památková zóna Karlín
 • vlastníci: Armenal  družstvo, Hlavní 2732/145, 14100 Praha-Záběhlice   
      Záhorský Marek, Na Šmukýřce 627/26, 15000 Košíře-Košíře
 • stav: objekt opuštěný, zchátralý 
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí pod čj. OPP 7677/1997 na vestavbu

Č.p. 104, k.ú. Karlín, Křižíkova 32, Praha 8

 • Fotografie
 • Fotografie

Poznámka:

V seznamu byly použity veřejně přístupné údaje z Katastru nemovitostí.
Na některé památky jsme byli upozorněni Klubem pro záchranu památek.