Popis objektu:
Třípatrová nárožní budova Obvodního soudu pro Prahu 2 byla postavena v  roce 1912 v historizujícím stylu. Objekt se nachází v pohledově exponovaném prostoru památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, kde předmětem památkové ochrany je charakter, architektura objektu, veřejný interiér a jeho exteriér.

Hlavní vstup směrem do ulice Francouzská je tvořen  kamennými sloupy s patkami a hlavicemi. Celý objekt je poměrně výrazně horizontálně členěný hlavní římsou a dvěma kordonovými římsami. Hlavní římsa se zubořezem a konzolami je umístěna nad vlysem s bohatou štukatérskou výzdobou. Kordonová  římsa ve 2. NP je zdobena zubořezem a ozdobným vlysem, v 1. NP je římsa podepřena mohutnými konzolami s kruhovými terči. Nárožní a koncový rizalit v ulici Francouzská je ve 2. a 3. NP zdoben pilastry s hlavicemi. V  1. NP a 2. NP mají okna parapet se zaslepenou balustrádou. Rizality jsou akcentovány nad hlavní římsou členěnou atikovou zídkou. První nadzemní podlaží začíná nad hrubě bosovaným soklem ukončeným průběžnou římsou v úrovni paty parapetů oken, nad kterou probíhá vysoká profilovaná bosáž.

Památková hodnota objektu spočívá především v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém a estetickém ztvárnění. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby na začátku 20. století, je součástí architektonického řešení a vytváření charakteristické atmosféry památkové zóny.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka budovy Obvodního soudu pro Prahu 2 byla provedena oprava uličních fasád a jejich nátěr v barevnosti zjištěné sondážním průzkumem. Provedené udržovací práce přispěly ke zlepšení stavebnětechnického stavu budovy, k jejímu funkčnímu i estetickému zhodnocení a jejich provedení umožnilo návrat k autentickému vzhledu dotčeného pohledově exponovaného objektu.