Popis objektu:
Čtyřpodlažní objekty se secesně-historizujícími uličními fasádami pocházejí z přelomu19. a 20. století a nacházejí  v pohledově exponovaném prostoru památkové zóny Nusle, kde předmětem památkové ochrany jsou charakter, architektura objektů, veřejný interiér a jejich exteriér.

Uliční fasády s bohatou štukovou výzdobou jsou pětiosé, krajní osy jsou zvýrazněny průběžnými pilastry, partery jsou pojednány pásovou bosáží. Okna obou objektů jsou špaletová, dřevěná se subtilními rámy a jsou dvoukřídlá s nadsvětlíkem. Domy byly vystavěny jako bytové, později prošly řadou stavebních úprav a byly využívány jako administrativní objekty radnice Prahy 4. Přesto se v interiérech dochovaly původní autentické prvky. Památková hodnota těchto domů spočívá především v jejich sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století a počátku 20. století. 

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektů byly realizovány opravy uličních fasád  a jejich nátěr v barevnosti zjištěné sondážním průzkumem. I na dvorních fasádách proběhly udržovací práce. Dále byla provedena renovace špaletových oken v uličních fasádách. Provedené udržovací práce přispěly nejen k obnově autentického vzhledu těchto historických objektů, ale i k jejich funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení. Rovněž tyto práce byly přínosem pro vzhled dotčeného pohledově exponovaného uličního interiéru.