Popis objektu:
Řadový pětipodlažní bytový dům se secesní uliční fasádou byl postaven v roce 1910. Uliční průčelí se vyznačuje velmi bohatou štukovou výzdobou. Parter domu zvýrazňuje pásová rustika, plochu ve vyšších podlažích člení pravidelný rastr špaletových oken, římsy, vlysy a dekorativní lizény s vegetabilním ornamentem. Památková hodnota tohoto objektu spočívá v jeho dochovaném architektonickém a výtvarném pojednání a zároveň v jeho sourodém začlenění do jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století a počátku 20. století. Z hlediska památkové péče má fasáda s dochovanými architektonickými detaily dokumentární vypovídací hodnotu, která dokládá uměleckou a řemeslnou zručnost tehdejších společnosti.
Objekt se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice  a předmětem ochrany jsou v tomto případě charakter, architektura objektu, jeho exteriér, veřejný interiér, řemeslné  a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla provedena rekonstrukce uliční fasády, tj. oprava poškozených omítek, štukových prvků a byl proveden nátěr fasády v barevnosti, zjištěné sondážním průzkumem. Provedené práce přispěly k obnovení autentického dobového vzhledu předmětného domu a tím došlo k  estetickému a funkčnímu zhodnocení daného objektu. Uliční průčelí v původní barevnosti a plasticitě se zároveň podílí na vytváření charakteristického prostředí a atmosféry památkové zóny.