Popis objektu:

Řadový původně pětipodlažní činžovní dům s historizující uliční fasádou byl postaven v roce 1908 stavitelem Prokopcem. Uliční fasáda s bohatou štukovou výzdobou je čtyřosá, v krajních osách se sdruženými okny v mírně předstupujících rizalitech. Okna jsou rámována profilovanými šambránami a ve vyšších podlažích plastickými římsami. Plocha fasády v 1. a 2. NP je pojednána pásovou bosáží. Památková hodnota objektu spočívá v dochovaném architektonickém ztvárnění, které je dokumentem výtvarného cítění a řemeslné dovednosti své doby a v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. a počátku 20. století. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického výrazu dané lokality.
Objekt je v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, kde předmětem památkové ochrany jsou charakter, architektura objektů, jejich exteriér, veřejný interiér, řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byly provedeny udržovací práce uliční fasády předmětného domu, tj.  odstranění nesoudržných omítek a jejich doplnění ve stávajícím materiálu, oprava římsy a štukových prvků, výměna klempířských prvků a provedení polychromního barevného nátěru fasády, vycházejícího z původní barevnosti objektu. Provedenými pracemi došlo k funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení předmětného objektu. Obnova autentického vzhledu dotčené uliční fasády je přínosem nejen pro vzhled samotného objektu, ale i dotčeného uličního interiéru.