Popis objektu:
Objekt č.p.  557  je v památkové zóně Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.

Rohový činžovní pětipodlažní objekt, postavený na konci 19. století v historizujícím stylu, s bohatě štukem zdobenými uličními fasádami, 2. NP a 3. NP je ozvláštněno kombinací štukové omítky s režným cihelným zdivem. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí a zároveň v jeho sourodém začlenění do jednotně koncipovaného historického urbanistického celku. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a je součástí architektonického řešení dané lokality.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Fasády v původním architektonickém detailu, řemeslném provedení a barevnosti mají pro vzhled stavby a pro uchování neporušeného průčelí velký význam. Oprava dotčené fasády spočívala v opravě nejpoškozenějších částí omítky, očištění od stávajícího nátěru. Také došlo k pracnému očištění režného cihelného zdiva, k oplechování parapetů oken a nanesení nové omítky v podobném složení. Barevnost má značný podíl na celkovém výrazu objektu, jde o doklad dobového estetického cítění a vysoké kvality tehdejší uměleckořemeslné práce. Proto bylo navrženo barevné řešení, které vycházelo ze sond na původní barevnost a odpovídalo dobovému architektonickému řešení barevnosti fasád. Nejprve byly provedeny vzorky barevnosti přímo na fasádě a poté, co byly odsouhlaseny, byla provedena celá fasáda. Provedenými pracemi došlo k uchování památkové a vypovídací hodnoty dotčeného objektu.