Popis objektu:
Řadový činžovní čtyřpodlažní dům s uliční fasádou v historizujícím slohu byl postaven v roce 1911 a nachází se v památkové zóně Nusle. Předmětem památkové ochrany jsou v tomto případě charakter, architektura objektu a jeho veřejný interiér včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků.

Uliční fasáda s bohatou štukovou výzdobou je tříosá se sdruženými okny v plastických polích, s nadokenními a podokenními římsami, je zakončena dekorovaným pásem a vzedmutou korunní římsou v jednotlivých osách. Památková hodnota domu spočívá především v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí a zároveň v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. a počátku 20. století. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byly provedeny udržovací práce. Byla provedena  oprava a nátěr uliční fasády a dřevěná špaletová okna byla repasována. Poškozené vstupní dveře byly vyměněny za repliku. Provedené udržovací práce přispěly k obnovení autentického dobového vzhledu domu a napomohly k  estetickému zhodnocení nejen daného objektu, ale i dotčeného uličního interiéru.