Popis objektu:
Řadový dům o pěti nadzemních, jednom podzemním podlaží a podkroví byl postaven na počátku 20. století v secesním stylu. Památková hodnota objektu spočívá v jeho architektonickém a materiálovém řešení. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality.
Uliční průčelí s balkóny ve střední ose je bohatě členěno římsami, pilastry, šambránami, rustikou přízemí, secesními kovovými prvky zábradlí, modrým obkladem a štukovou výzdobou. Hodnota uliční fasády spočívá ve velmi kvalitním výtvarném, materiálovém, architektonickém a estetickém ztvárnění.
Dům se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice a předmětem ochrany jsou v tomto případě charakter, architektura objektu, jeho exteriér, řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla realizována rekonstrukce uliční fasády – obnova poškozených štukových prvků a doplnění chybějících, doplnění chybějícího modrého keramického obkladu, oprava poškozených omítek a nátěr fasády v barevnosti z doby výstavby objektu. Provedené práce přispěly k obnovení autentického dobového vzhledu domu a tím došlo k  estetickému zhodnocení nejen daného objektu, ale i dotčeného uličního interiéru.  

Na opravu byl poskytnut grant hl. m. Prahy - více ZDE.