Popis objektu:
Objekt č.p.  220  je v památkové zóně Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb.hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.

Řadový novorenesanční obytný dům byl postavený Václavem Romováčkem v roce 1900. Objekt má dvoutraktovou dispozici, tříosou uliční fasádu se středním plochým rizalitem. V bosovaném uličním parteru je v pravé ose charakteristický, toskánskými sloupy rámovaný portál domovního vstupu. Vlys pod korunní římsou v krajních osách nese masku ženské hlavy mezi rozvilinami s květy slunečnic. Dvorní fasáda (orientovaná de facto směrem do exponované části ulice Milady Horákové) je zcela hladká, bez štukových ozdob, plasticky jsou zvýrazněny pouze okenní šambrány. Stávající – nepůvodní klempířské prvky v rámci obou fasád jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí a zároveň v jeho sourodém začlenění do jednotně koncipovaného historického urbanistického celku. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a je součástí architektonického řešení dané lokality.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Fasády v původním architektonickém detailu, řemeslném provedení a barevnosti mají pro vzhled stavby a pro uchování neporušeného průčelí velký význam. Oprava dotčené fasády spočívala v opravě nejpoškozenějších částí omítky, očistění od odlupujícího se stávajícího nátěru, v oplechování parapetů oken z měděného plechu a provedení štukové výzdoby tak, aby reliéf zůstal ostrý. Barevnost má značný podíl na celkovém výrazu objektu, jde o doklad dobového estetického cítění a vysoké kvality tehdejší uměleckořemeslné práce. Proto bylo navrženo barevné řešení, které vycházelo ze sond na původní barevnost a odpovídalo dobovému architektonickému řešení barevnosti fasád. Byly naneseny vzorky barevnosti přímo na fasádě a poté, co byly odsouhlaseny, byla provedena celá fasáda. Uvedenými pracemi došlo k uchování památkové a vypovídací hodnoty dotčeného objektu.