Popis objektu:
Řadový dům byl postaven v roce 1903 stavitelem Domkem. Uliční fasáda je bohatě zdobená novogotickými štukovými prvky. Výrazný pohledový prvek tvoří balkóny, které jsou umístěny v první a čtvrté okenní ose ve 2. a 3. NP a spočívají na konzolách, které jsou zakončené lví hlavou. Dekor lva se opakuje i mezi 2. a 3. okenní osou ve 2. NP. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a výtvarném pojetí a zároveň v jeho začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století  a počátku 20. století. Fasáda se svou štukovou výzdobou a uměleckořemeslnými prvky (okny a dveřmi) výrazně utváří jeho architektonický výraz a je dokladem umělecké a řemeslné zručnosti tehdejších společnosti. Uliční průčelí v původní barevnosti a plasticitě se zároveň podílí na vytváření charakteristického prostředí a atmosféry památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, kde se objekt nachází. Předmětem památkové ochrany jsou v tomto případě charakter, architektura objektu, jeho exteriér a řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla realizována oprava fasády a poté její nátěr v barevnosti z doby výstavby objektu. Provedené práce byly nepochybně přínosem pro tento dům, neboť uliční parter byl znehodnocen antigraffiti nápisy a omítka byla na mnoha částech fasády opadána. Provedené udržovací práce přispěly k obnovení autentického dobového vzhledu domu a napomohly k  estetickému zhodnocení daného objektu a i dotčeného uličního interiéru.