Popis objektu:
Nárožní bytový dům s historizující uličními fasádami se secesními detaily byl postaven roku 1910 architektem Bohuslavem Homoláčem a nachází se v pohledově exponovaném prostoru památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, kde předmětem památkové ochrany je charakter, architektura objektu, veřejný interiér a jeho exteriér.
Uliční fasády jsou bohatě zdobeny štukovými prvky a akcentovány nárožním arkýřem ukončeným nadstřešní věžičkou. Vysoký parter je novodobě obložen kamenným obkladem a od štukových fasád je oddělen průběžným balkónem s kovaným zábradlím. Plochy fasád jsou dále členěny arkýři ukončenými balkóny v posledním podlaží a fasády jsou zakončeny korunní římsou krytou prejzy, nad níž obíhá nízká plná atika. Památková hodnota objektu spočívá především v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality.

 Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka domu byla provedena oprava uličních fasád  a jejich nátěr v barevnosti zjištěné sondážním průzkumem. Provedené udržovací práce jsou přínosem pro vzhled dotčeného pohledově exponovaného uličního objektu a zároveň přispěly nejen k obnově autentického vzhledu tohoto historického objektu, ale i k jeho funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení. Obnova uličních fasád byla provedena za finanční podpory - grantu hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných objektů (více ZDE).