Kostel byl postaven v letech 1928–1932 podle návrhu Jože Plečnika z roku 1927. Stavba obdélníkového půdorysu o rozměrech 38 x 26 m s kazetovým stropem ve výšce 13 metrů je inspirována antickými chrámy i starokřesťanskou architekturou. Kostel má širokou, 42 m vysokou věž. Fasády jsou velmi dekorativní, do tří čtvrtin výšky z glazovaných cihel. Pozoruhodná chrámová stavba, dílo světoznámého architekta, byla provedena a zachovala se ve vysoké umělecké a uměleckořemeslné kvalitě celku i detailu, včetně původního vybavení zázemí. Na výzdobě objektu se podílela řada významných umělců. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně byl pro své historické a architektonické kvality prohlášen v roce 1964 za nemovitou kulturní památku. Vzhledem ke svým mimořádným památkovým a architektonickým hodnotám byl objekt v roce 2010 prohlášen za národní kulturní památku. Při celkovém průzkumu konstrukcí kostela v roce 2010 a při doplnění průzkumových prací v letech 2012– 2014 bylo zjištěno množství poruch mj. ve zdivu věže a zvýšená vlhkost ve věžicích. Oprava poruch ve zdivu interiéru věže, oprava dilatace ramp a obnova kotvení konstrukce věžních hodin byla realizována v roce 2014. Restaurátorskými postupy byla v roce 2015 provedena obnova konstrukcí, oplechování a zlacení na říšském jablku s křížem na střeše věže kostela. Na základě analýzy stavu konstrukcí pláště věže kostela byla v listopadu 2014 vypracována studie závad a potřebných oprav na exteriéru věže a navržen způsob obnovy. Cílem oprav bylo zachování historických hodnot objektu, výraz vnějších i vnitřních povrchů po provedených opravách odpovídá původnímu řešení.

Oprava spočívala:

 • V očištění povrchu vnějšího okruží hodin z keramických tvarovek, v injektování trhlin a spár v keramických tvarovkách a vyplnění trhlin včetně imitace povrchové úpravy. Poté následovalo pohledové spárování spárovací hmotou shodné barevnosti a struktury.
 • V očištění celého vnitřního okruží hodin z umělého kamene, provedení modelačních doplňků, vyplnění trhlin prostředky na minerální bázi a lokální retuši pro zcelení výrazu.
 • V očištění celé konstrukce balkonu. Balkonové kuželky, vyrobené z umělého nebroušeného kamene, byly očištěny, provedeny nutné modelační doplňky, vyplněny trhliny všech prvků balkonové sestavy z umělého kamene a lokální retuš pro zcelení výrazu povrchu. Byly vyrobeny kopie čtyř kusů balustrádových kuželek včetně podstavců.
 • V očištění povrchu bočních věžic, v kompletním odstranění spárovací hmoty a maltoviny minimálně do hloubky 50 mm. Degradované části fasády z lícových cihel byly lokálně rozebrány, cihly byly vyjmuty a nahrazeny kopiemi, bylo provedeno důkladné injektování statických trhlin ve zdivu.
 • V očištění všech prvků z umělého kamene na fasádě hlavní věže a na bočních věžicích od modelačních doplňků, v doplnění modelačních doplňků, vyplnění trhlin všech poškozených kvádříků vystupujících před líc hlavní věže a ostatních prvků z umělého kamene. Lokálně bylo pro lepší zcelení povrchu užito barevné retuše.
 • V očištění povrchu zdiva hlavní věže od povrchových nečistot, kompletním odstranění spárovací hmoty a maltoviny minimálně do hloubky 50 mm, v lokálním rozebrání degradované části fasády z lícových cihel, vyjmutí cihel a jejich nahrazení kopiemi. Poté vylo provedeno důkladné injektování statických trhlin ve zdivu a nové pohledové spárování.
 • V restaurování kovových částí věžních hodin, restaurování hodinových ručiček a výměně skleněné výplně.
 • Ve vyspravení a prodloužení oplechování keramického lemu věžních hodin.
 • V restaurátorském vyspravení křížů na bočních věžicích, vyspravení oplechování tympanonů apatrových podokenních říms.
 • Ve vyspravení soklové římsy, nášlapných ploch balkonů hlavní věže, v oplechování mezi hlavní věží a bočními věžicemi, parapetů oken ve věži a oplechování balkonových madel.
 • Ve vyspravení nebo novém vyrobení drobných klempířských výrobků, opatření zámečnických prvků ochranným nátěrem.
 • Ve vyspravení festonů pod hlavní římsou, tympanonů na západní a východní fasádě věže a vyspravení okenních šambrán a okolních omítaných ploch.

Provedenými pracemi došlo k uchování památkové a vypovídací hodnoty dotčeného objektu. Obnova byla provedena za finanční podpory - grantu hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných objektů.