Popis objektu:
Řadový nájemní dům se šesti nadzemními podlažími byl postaven ve druhé dekádě 20. století ve stylu geometrické secese s prvky kubismu. Památková hodnota objektu spočívá v tom, že je součástí jednotného urbanistického celku, koncipovaného zhruba v poslední čtvrtině devatenáctého století, architektonickém ztvárnění exteriéru a vnitřních prostor přístupných veřejnosti, dochovaném z doby výstavby domu. Objekt se podílí se na vytváření historického prostředí dané lokality a je dokladem jejího urbanisticko-stavebního vývoje.

S dalšími objekty v blízkém i vzdálenějším okolí tvoří ucelený soubor staveb určitého slohového období a významně tak spoluvytváří charakter památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, kde předmětem památkové ochrany jsou charakter, architektura objektů, jejich exteriér, veřejný interiér, řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla provedena obnova uličního průčelí  tohoto objektu. Renovace uliční fasády přispěla k obnově autentického vzhledu tohoto historického objektu. Zároveň uvedenými pracemi došlo k jeho funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení. Obnova této uliční fasády je rovněž přínosem pro vzhled dotčeného uličního interiéru a pro charakteristickou atmosféru památkové zóny.