Popis objektu:
Šestipodlažní nárožní bytový dům byl postaven v roce 1924. Vyznačuje se monumentálním uličním průčelím ve svažitém terénu. Okenní portály jsou rámovány vysokými lizénami, nad 5. NP je profilovaná římsa oddělující poslední podlaží a fabionová korunní římsa. Ve 2. a 4. okenní ose obou průčelí jsou arkýře ukončené terasami v úrovni 6. NP  kovovým zábradlím. V detailu se na fasádách uplatňují prvky kubismu a rondokubismu. Památková hodnota objektu spočívá v tom, že je součástí jednotného urbanistického celku, koncipovaného zhruba v poslední čtvrtině devatenáctého století, architektonickém ztvárnění exteriéru a vnitřních prostor přístupných veřejnosti, dochovaném z doby výstavby domu. Objekt se podílí se na vytváření historického prostředí dané lokality a je dokladem jejího urbanisticko-stavebního vývoje. Dům se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice a předmětem ochrany jsou v tomto případě charakter, architektura objektu, jeho exteriér, řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníků objektu byla provedena oprava a nátěr uličních fasád. Provedenými udržovacími pracemi došlo k jeho funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení. Obnova uličních fasád tohoto nárožního objektu je rovněž přínosem pro vzhled dotčeného uličního interiéru památkové zóny.