Popis objektu:
Řadový pětipodlažní činžovní dům byl postaven v letech 1902–1903. Uliční fasáda v historizujícím slohu s prvky neorenesance je pětiosá. V přízemí je pojednána bosáží, ve vyšších patrech pásovou bosáží. Okna v 2. a 3. NP rámují edikuly s plochými nebo kanelovanými pilastry vynášejícími nadokenní římsu v podobě kladí. Okna ve 4. a 5. NP jsou rámované profilovanými šambránami. Vstup do domu, ukončený půlkruhovým, bosovanými záklenkem je osově orientován. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém  a materiálovém řešení a zároveň v jeho začlenění do jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. a počátku 20. století. Dům svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku  a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality. Hodnota předmětné uliční fasády spočívá zejména v architektonickém ztvárnění, v dochovaných architektonických článcích a detailech, a v dochovaném materiálu.
Dům se nachází v památkové zóně Nusle a předmětem památkové ochrany je charakter, architektura objektu a jeho exteriér, v tomto konkrétním případě uliční fasáda.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu byla realizována obnova uliční fasády. Fasáda byla očištěna, dále byla provedena oprava a doplnění nesoudržných omítek a poté byla opatřena nátěrem na minerální bázi v monochromatickém provedení. Provedené práce přispěly nejen k obnovení autentického vzhledu tohoto historického objektu, ale také k jeho funkčnímu, technickému  a estetickému zhodnocení. Obnova uličního průčelí dotčeného domu je také přínosem pro oživení dobového vzhledu dotčeného uličního interiéru.