Památka:

železniční stanice Vyšehrad - hlavní budova, čekárna a strážní domek

hlavní budova č.p. 86 (pozemek parc.č. 286), čekárna (pozemek parc.č. 287), strážní domek (pozemek parc. č.288)

Ochrana stav/typ uzavření:

prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury

Památkou od:   

19. 12. 2000

Číslo rejstříku ÚSKP:   

50534/1-2274

Část obce:   

Vyšehrad

Katastrální území:   

Vyšehrad

Ulice:   

Svobodova 2

Městská část:   

Praha 2

 

Nádraží Vyšehrad

Historie:

Secesní nádražní budova, připisovaná arch. Balšánkovi, spolu s přízemní hrázděnou budovou čekárny, byly vystavěny r. 1904 a jsou částmi památkově chráněného areálu nádraží.

V roce 2007 budovu a okolní areál koupila firma TIP Estate se sídlem ve Vraném nad Vltavou, jejímž vlastníkem je Wall Street Commercial Bank z malého městečka Veneta v Oregonu.

V polovině února 2008 byla zbourána památkově chráněná hrázděná čekárna, neoprávněně vykáceny keře a stromy včetně vzrostlých lip a topolů.

Nádraží Vyšehrad

Neoprávněné zbourání památkově chráněné hrázděné čekárny:

Dopisem ze dne 22.2.2008 vyzval MHMP-OKP vlastníka nemovitosti, aby se vyjádřil k zjištěným skutečnostem  ve lhůtě 7 dnů od doručení výzvy. Výzva byla doručena dne 28.2.2008.  Na výzvu reagoval vlastník nemovitosti dopisem ze dne 6.3.2008, ve kterém požádal o prodloužení lhůty k vyjádření o 10 dnů. K dnešnímu dni MHMP–OKP žádné vyjádření vlastníka nemovitosti neobdržel.

Dopisem ze dne 29.2.2008 požádal MHMP–OKP o součinnost příslušný stavební úřad.

Oznámením ze dne 13.3.2008 rozhodl MHMP–OKP o zahájení správního řízení o uložení pokuty dle § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnému subjektu bylo oznámení o zahájení řízení doručeno dne 21.3.2008. Tímto dnem bylo tedy správní řízení zahájeno.

Magistrát hl. m. Prahy podal trestní oznámení dopisem ředitele MHMP ze dne 14.3.2008. Důvodem pro jeho podání bylo odstranění (úplné zbourání) objektu čekárny v areálu železniční stanice Vyšehrad.

MHMP-OKP  rozhodnutím ze dne 18.4.2008 uložil subjektu odpovědnému za zbourání čekárny pokutu dle ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to v maximální možné výši, kterou stanoví zákon. Rozhodnutí již nabylo právní moci (24.6.2008) a společnost TIP ESTATE s.r.o.dne 11.7.2008 pokutu zaplatila.